Zodpovednosť za človeka a životné prostredie naprieč dodávateľským reťazcom

Ako maloobchodná spoločnosť preberáme zodpovednosť za všetky naše produkty, pričom dôraz kladieme najmä na ich zloženie a pôvod. Preto sa bližšie zaoberáme práve surovinami z iných krajín a zasadzujeme sa, aby boli výrobné a pracovné podmienky sociálne a ekologicky udržateľnejšie.

Náš postoj

Dodávateľský reťazec v Kauflande

V našom hodnotovom reťazci sa zasadzujeme za férové obchodné praktiky, transparentnosť, dobré pracovné a životné podmienky, ľudské práva, ako aj za ochranu životného prostredia. Posúvame tak etablovanie ambicióznych noriem v dodávateľskom reťazci stále dopredu.

Za účelom zabezpečenia širokého a pestrého sortimentu spolupracujeme s mnohými dodávateľmi na celom svete. Na jednej predajni Kaufland sa môže nachádzať až 20.000 výrobkov- od ananásu až po zdvihák, v našej ponuke máme všetko. Táto skutočnosť nás však stavia tiež pred výzvu, ktorou je komplexný a globálny dodávateľský reťazec. Preto sa snažíme o dlhodobú spoluprácu so strategickými obchodnými partnermi a spoločné napredovanie v oblasti udržateľnosti.

Naše obchodné princípy

Un global compact

Globálna dohoda OSN

Udržateľnosť je naším firemným princípom. Dodržiavame aj desať princípov globálnej dohody OSN, celosvetovo najväčšej a najdôležitejšej iniciatívy za zodpovedné vedenie spoločností.

Podporujeme princípy OSN. Spoločne s tisíckami ďalších podporovateľov v rámci podnikov a organizácií z viac ako 160 krajín sa zasadzujeme za lepší svet, konkrétne za pracujúcich v našich globálnych dodávateľských reťazcoch, za naše zamestnankyne a zamestnancov, ako aj za ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov. Podpísaním Globálnej dohody OSN prostredníctvom Nadácie Kaufland a v rámci celej skupiny Schwarz sme sa zaviazali k desiatim princípom celosvetovo najvýznamnejšej iniciatívy v oblasti ľudských práv, sociálnych štandardov, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii. Naše rozmanité aktivity v oblasti trvalo udržateľného podnikania ukazujú, že berieme svoju zodpovednosť za ľudí a životné prostredie veľmi vážne.

Viac informácií o Globálnej dohode OSN: https://www.unglobalcompact.org/

Etický kódex skupiny Schwarz Group pre obchodných partnerov – Code of Conduct

Už od roku 2011 zaväzujeme našich obchodných partnerov k dodržiavaniu nášho Etického kódexu.

Ako medzinárodná obchodná spoločnosť sa zasadzujeme za spravodlivé pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov nielen v Kauflande, ale aj v rámci celého dodávateľského reťazca. To znamená, že pre každého z našich dodávateľov je zakázané, aby mal účasť na nútenej práci, detskej práci či akejkoľvek inej forme vykorisťovania. Každý náš obchodný partner je zaviazaný dodržiavať „Etický kódex skupiny Schwarz pre obchodných partnerov“.

Etický kódex celej skupiny je založený na medzinárodných štandardoch a smerniciach, ku ktorým patria napríklad zásady Medzinárodnej organizácie práce (ILO), zásady Medzinárodnej charty ľudských práv, Dohoda OSN o právach dieťaťa, princípy Globálneho paktu OSN, smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti a ochrana životného prostredia.

Záväzok spoločností skupiny Schwarz rešpektovať ľudské práva a environmentálne normy

Spoločne s našimi spolupracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi a záujmovými skupinami pracujeme deň čo deň na podporovaní ľudských práv. Angažujeme sa predovšetkým za férové obchodné praktiky, dobré pracovné a životné podmienky. 

Zásady skupiny Schwarz „Záväzok spoločností skupiny Schwarz rešpektovať ľudské práva a environmentálne normy“ nájdete tu.

Analýza rizík globálnych dodávateľských reťazcov

Kaufland Stiftung (nadácia Kaufland) vykonáva ročné aj príležitostné systematické analýzy rizík, aby v rámci svojho dodávateľského reťazca včas identifikovala a posúdila riziká v oblasti ľudských práv a životného prostredia. Vzhľadom na veľký počet našich obchodných partnerov a produktov pochádzajúcich z celého sveta sú stredobodom našej pozornosti špeciálne riziká v rámci dodávateľského reťazca obchodnej spoločnosti s úplným produktovým portfóliom.

V rámci analýzy rizík sú obchodní partneri hodnotení pomocou jednotnej metodiky a klasifikovaní na základe rizika. Pri tom sú použité osvedčené zdroje (napr. OECD, Svetová banka, ILO, Transparency International) na posúdenie rizík krajín pôvodu, surovín a produktov a ich vyhodnotenie. Následne sa poznatky analýzy rizík zúročia pri rozvoji opatrení, ktoré zabránia alebo obmedzia vplyv nepriaznivých účinkov na našu obchodnú činnosť. Identifikované riziká sa vyskytujú najmä v Ázii, na Blízkom východe, vo východnej Európe a čiastočne aj v južnej Európe.

Mechanizmus sťažností v Kauflande


Kaufland mechanizmus sťažností bol vyvinutý na rýchle rozpoznanie porušenia ľudských práv a včasné zareagovanie na danú situáciu. Mechanizmus umožňuje postihnutým osobám alebo pozorovateľom, ako aj priamym a nepriamym obchodným partnerom naprieč dodávateľským reťazcom, diskrétne ohlásiť potenciálne porušenie ľudských práv.

Samozrejmosťou je dôveryhodné zaobchádzanie so sťažnosťami a taktiež je zaručený spravodlivý postup riešenia sťažností.


Naša pozícia

Naša aktivita v praxi - Dobrovoľný osobný záväzok k zabezpečeniu existenčných príjmov a miezd

Mnohí ľudia v rozvojových krajinách dodnes nedostávajú za vykonanú prácu adekvátnu mzdu, respektíve nie sú patričným spôsobom ohodnotení. Za existenčne zabezpečujúci príjem sa považuje čistý príjem domácnosti, ktorý je vyplácaný za dôstojných pracovných podmienok a ktorý je dostatočný na to, aby poskytol primeranú životnú úroveň všetkým členom rodiny a zabránil neočakávaným udalostiam. „Existenčná mzda“ sa vzťahuje na jedného zmluvného pracovníka, ktorý je zamestnaný napríklad vo fabrike alebo na plantáži. „Existenčný príjem“ sa vzťahuje na jedného samostatného malého farmára alebo malého podnikateľa.

Chceme prispieť k tomu, aby farmárom a rodinám pracovníkov v globálnych dodávateľských reťazcoch bol umožnený dôstojný životný štandard. Keďže to nedokážeme zariadiť sami, spojili sme sa s ďalšími maloobchodnými spoločnosťami, ako aj s vládou a spoločne stanovili ciele.

V nasledovnej správe nájdete bližšie informácie.  

Podporujeme princípy OSN

Spoločne s tisíckami ďalších podporovateľov v rámci podnikov a organizácií z viac ako 160 krajín sa zasadzujeme za lepší svet, konkrétne za pracujúcich v našich globálnych dodávateľských reťazcoch, za naše zamestnankyne a zamestnancov, ako aj za ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov. Podpísaním Globálnej dohody OSN prostredníctvom Nadácie Kaufland a v rámci celej skupiny Schwarz sme sa zaviazali k desiatim princípom celosvetovo najvýznamnejšej iniciatívy v oblasti ľudských práv, sociálnych štandardov, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii. Naše rozmanité aktivity v oblasti trvalo udržateľného podnikania ukazujú, že berieme svoju zodpovednosť za ľudí a životné prostredie veľmi vážne.


Program auditov

Kaufland sociálny program auditov:

Podpísaním Kódexu správania sa všetci naši dodávatelia zaväzujú k spravodlivému zaobchádzaniu so svojimi zamestnancami. Dodržiavajú sa národné zákony, pracovná doba je upravená, doručené sú pracovné zmluvy, garantovaná je ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci na pracovisku, zohľadnená je ochrana životného prostredia. Kódex správania zahŕňa slobodu združovania, právo na kolektívne vyjednávania, vylučuje diskrimináciu, nútenú prácu, detskú prácu a korupciu.

Ako je jeho dodržiavanie kontrolované?

Dvaja spolupracovníci pri kontrole štandardov

Na garantovanie a udržanie uvedených štandardov robíme pravidelné kontroly vlastnými a externými audítormi spoločnosti Kaufland. Všetkých dodávateľov hodnotíme z hľadiska ich rizikového potenciálu, napríklad ak je krajina klasifikovaná ako riziková krajina alebo odvetvie je klasifikované ako rizikové odvetvie.

Pravidelne vykonávame ohlásené aj neohlásené sociálne audity so zameraním na hodnotenie konkrétneho producenta.

Ak pri kontrolách dochádza k zisteniu nedostatkov, spolu s dodávateľmi prijmeme opatrenia, pričom ich sprevádzame pri ich realizácií. Prostredníctvom takýchto komplexných kontrol preberáme spoločenskú zodpovednosť, a tak priamo prispievame k zlepšovaniu pracovných podmienok.

Multi-partnerská spolupráca pre udržateľnejší dodávateľský reťazec

Komplexné sociálne, ekologické a ekonomické výzvy súčasnej doby nedokážeme vyriešiť samostatne. Spoločnými silami však vieme spomínaným problémom čeliť oveľa efektívnejšie. Práve preto sa podieľame na rozličných multi-partnerských spoluprácach, do ktorých sa zapájajú aktéri z hospodárstva, politiky, občianskej spoločnosti/mimovládnych organizácií a vedy.

Platforma „The Juice CSR“

Od roku 2015 je Kaufland členom platformy „The Juice CSR“, iniciatívy trvalej udržateľnosti pre spoločnosti na výrobu ovocných štiav. Platforma slúži na prepojenie rôznych partnerov v rámci globálneho hodnotového reťazca. Cieľom je podporiť európske spoločnosti na výrobu ovocných štiav pri integrácii trvalej udržateľnosti do svojich podnikových stratégií a pri presadzovaní zodpovedných postupov obstarávania.

Viac sa dozviete na stránke: juicecsr.eu/csr-platform


Transparentnosť

Odkiaľ pochádzajú produkty našich vlastných značiek?

Zodpovednosť je pre nás veľmi dôležitá. Preto požadujeme transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci, najmä v sortimente vlastných značiek. Našim zákazníkom chceme poskytnúť čo najväčšiu istotu o pôvode výrobkov vlastných značiek. Na našich potravinových výrobkoch (až na niektoré výnimky) je uvedená informácia o dodávateľovi. Vďaka tomu môžu zákazníci ľahko zistiť, odkiaľ príslušný produkt pochádza.

Zverejnenie našich dodávateľov

Zverejňujeme tiež pôvod nepotravinových výrobkov našich vlastných značiek, ako sú spotrebný tovar, textil a obuv. V prehľade sú uvedené sídla firiem našich strategicky dôležitých dodávateľov vlastných značiek a vlastného dovozu. Prehľad sa každoročne aktualizuje. 

Od konca roka 2021 začala nákup našich vlastných nepotravinových značiek postupne obstarávať spoločnosť Lidl. V rámci tohto zlúčenia budú dodávatelia, ktorí vyrábajú produkty vlastných značiek pre Lidl, vo zvýšenej miere produkovať aj pre Kaufland. Požiadavky zadefinované spoločnosťou Lidl pre dodávateľov nepotravinových vlastných značiek sa takisto budú vzťahovať aj na produkty obstarávané pre spoločnosť Kaufland. Viac informácií nájdete v nemčine tu: Transparentnosť v našich dodávateľských reťazcoch – Lidl Nemecko.

Zoznam dodávateľov (pdf dokument v EN)
Non-Food-Lieferantenaufstellung_EN.xlsx (0.1 MB)

Trvalo udržateľný sortiment

Náš prínos k udržateľnejšiemu sortimentu

Zaťažovanie životného prostredia sa celosvetovo zhoršuje, najmä v známych producentských krajinách. Kaufland sa snaží aktívne prispievať k lepšiemu, aj pre budúce generácie stále obývateľnému svetu. To zahŕňa okrem iného dôslednú tvorbu trvalo udržateľného sortimentu a zamedzenie používania chemikálií vo výrobách, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie, prírodu, ľudí, zvieratá, atď. Téma šetrenia vody hrá pritom významnú úlohu.

Každá kvapka sa počíta

Logo "Úspora vody"

Voda je jedným z našich najdôležitejších bohatstiev a je príliš vzácna na to, aby sme ňou zbytočne plytvali. Preto neustále pracujeme na optimalizácii našich výrobných procesov a využívame nové postupy efektívne využívajúce zdroje, aby sme šetrili vodu v čo najvyššej možnej miere.

Všetky naše produkty, pri ktorých sme pomocou nových technológií znížili spotrebu vody, spoznáte podľa loga „Úspora vody“.

Úspora vody pri farbení textilu

Bežná výroba textilu si vyžaduje veľké množstvo vody. A keďže je znižovanie spotreby vody pre nás dôležité, pri výrobe našich textílií používame postupy farbenia, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, ako napríklad metódu „dope dyed“ alebo „dry dyed“.

Farbenie vlákien technológiou „dope dyed“

Technológia „dope dyed“ je proces farbenia vlákien, pri ktorom polymér splynie s farebným granulátom, takže k zafarbeniu vlákna dochádza už počas samotného zvlákňovania. V porovnaní s klasickými metódami farbenia takto dokážeme výrazne znížiť spotrebu vody, energie a emisií CO2. A keďže je proces farbenia súčasťou výroby vlákna, máme lepšiu kontrolu nad používaním chemikálií. Ďalšou výhodou tejto metódy je, že dochádza k zafarbeniu celého vlákna, vďaka čomu si textil zachováva žiarivé farby omnoho dlhšie.  

Farbenie vlákien technológiou „dry-dyed“

Ako už názov naznačuje, proces farbenia „dry dyed“ funguje aj bez vody. Okrem toho sa v rámci procesu ušetrí takmer všetko CO2. Ako to funguje? Použitie kvapalného CO2 spôsobuje napučiavanie polymérnych vlákien, čo umožňuje, aby čisté farbivo ľahšie preniklo do vlákien. To umožňuje na jednej strane výrazne skrátiť dobu farbenia a na druhej strane znížiť spotrebu energie na polovicu – energeticky efektívne a trvalo udržateľné. Technika suchého farbenia „dry dyed“ nepotrebuje pri farbení podporné chemikálie a používa iba čisté farbivá. To vedie k obzvlášť vysokej farebnej stálosti vlákien.

Ako sa z našich textílií stáva udržateľnejší sortiment

Keď sa povie Kaufland, mnohí spotrebitelia si predstavia automaticky potraviny. Dôležitú súčasť nášho sortimentu však tvorí aj nepotravinový tovar, napríklad textílie. Aj tu však platí, že na ochranu našich zákazníkov, dodávateľov a životného prostredia preberáme samozrejme zodpovednosť a za najvyššiu prioritu považujeme stanoviť si trvalo udržateľnú výrobu.

Okrem práce na znižovaní znečistenia životného prostredia cítime povinnosť prevziať zodpovednosť za naše budúce generácie.

Najmä v krajinách ako Bangladéš zohráva vzdelávanie dôležitú úlohu v rámci dlhodobého zlepšovania životných podmienok. Vzdelanie umožňuje mladým ľuďom nájsť si kvalifikované zamestnanie a vďaka príjmu postarať sa o rodinu. Radi by sme už teraz zvýšili povedomie mladých ľudí o dôležitosti zavedenia koncepcií udržateľnosti. Ako obchodná spoločnosť informujeme a vychovávame nastávajúcu generáciu, ktorá preberie rozhodovanie v rôznych iniciatívach zameraných na trvalú udržateľnosť.

Projekt Kauflandu v Bangladéši

„Spoločne so študentmi z univerzity Daffodil v bangladéšskom hlavnom meste Dháka skúmame riešenia, ako ako je možné eliminovať zvyšky ťažkých kovov vo vode. Za pekný vedľajší efekt našej angažovanosti považujem skutočnosť, že sa nám darí spolupracovať s nastávajúcou generáciou, ktorú povzbudzujeme ku kritickému rozmýšľaniu“ hovorí Johannes Mahrholdt, riaditeľ nákupu nepotravinového tovaru v Kauflande.

Študenti sú informovaní o kvalite vody
Študenti spoznávajú výrobný proces
Profesor píše na tabuľu vzorec
Študenti univerzity Daffodil v meste Dháka
Pohľad na výrobu priamo na mieste

Prečo u nás rozhodujú činy?

Pretože udržateľnosť máme pevne zakotvenú v našej DNA, čo sa odráža na našom konaní a ponúkanom sortimente. 

Študenti Daffodil University patria ku generácii zajtrajších tvorcov rozhodnutí. Chceme ich upozorniť na problémy, zvýšiť informovanosť a vyškoliť ich.

Takýto prístup je možný vďaka spolupráci a výmene medzi študentmi a našimi vlastnými odborníkmi, ako aj našimi dodávateľmi a kontrolnými inštitúciami.

 


Smernice Kaufland

Nakupujeme zodpovedne – pre vás

Aby sme vám mohli ponúknuť dlhodobo jednotný štandard našich výrobkov, sú pre nás dôležité obchodné smernice a osobné záväzky. Prečítajte si, podľa akých smerníc sa orientujeme, aby sme vám vedeli zaručiť konštantnú kvalitu výrobkov a podporiť udržateľnosť.

 

Smernica Dobré životné podmienky zvierat

V našej smernici Dobré životné podmienky zvierat uvádzame ako vylučujeme kruté podmienky chovu zvierat a celoplošne zlepšujeme normy dobrých životných podmienok zvierat, aké požiadavky sledujeme pri výrobe, nákupe a distribúcii produktov živočíšneho pôvodu. Týmto poskytujeme zároveň aj prehľad o tom, ako tieto ciele dosiahneme spolu s našimi obchodnými partnermi. Prezrite si dokument a zistite všetko o našom záväzku v oblasti dobrých životných podmienok zvierat (v nemeckom jazyku):

Smernica Dobré životné podmienky zvierat (pdf)

O tom, že sme v otázke dobrých životných podmienok zvierat na správnej ceste, dokazuje aktuálny výskum nadácie Alberta Schweitzera. Porovnanie viacerých reťazcov z novembra 2017 ukázalo, že  naša smernica zameraná na dobré životné podmienky zvierat patrí k najrozsiahlejším na nemeckom trhu a pokrýva široké portfólio tém zameraných na ochranu zvierat. V budúcnosti sa chceme ešte viac angažovať v predmetnej veci, aby ste u nás zakaždým nakupovali s dobrým pocitom! Viac o porovnaní obchodných smerníc sa dočítate v priloženom dokumente. Ďalšie aktuálne a zaujímavé informácie nájdete na stránke Nadácie Alberta Schweitzera pre našu komunitu www.lebensmittel-forschritt.de.

Einkaufsrichtlinienvergleich der Albert Schweitzer Stiftung (pdf)

Smernica Ryby a produkty vyrobené z rýb

Naša smernica pre sortiment rýb tvorí základ trvalo udržateľnej tvorby rybacieho sortimentu a podpory trvalo udržateľnej spotreby našich zákazníkov. Smernica sa vzťahuje na celý rybací sortiment – od lahôdok cez konzervy až po mrazené a čerstvé ryby, pre všetky značky vrátane našich privátnych. Naším cieľom je úplná transparentnosť a vysledovateľnosť (pôvod rýb, kedy a kde boli ulovené a kedy a kým spracované).

Prečítajte si o našej smernici Ryby a dozviete sa viac aj o našom trvalo udržateľnom sortimente rýb.
Smernica Ryby a produkty vyrobené z rýb (DE pdf)

Správa o transparentnosti prostriedkov na ochranu rastlín

Odkiaľ pochádza naše ovocie, zelenina, rastliny či kvety? Za akých podmienok sú pestované a vysádzané?
Udržateľnosť v pestovaní ovocia a zeleniny, ako aj kvetov a rastlín zohráva pre nás už roky kľúčovú úlohu.
Prírodné bohatstvo kontrolujeme v celom dodávateľskom reťazci – od pestovania, cez transport, až po dodanie do niektorého z našich obchodných domov. Viac k téme sa dozviete na stránke kaufland.sk/csr-spravy v „Správe o transparentnosti ovocia a zeleniny 2020“ a v „Správe o transparentnosti rastlín a kvetov 2020“.

Vyhlásenie o stanovisku: Udržateľná sója ako krmivo

Klimatické zmeny predstavujú pre našu spoločnosť obrovské výzvy, a preto je nevyhnutné konať na všetkých úrovniach spoločnosti. Globálne odlesňovanie je jednou z hlavných príčin klimatických zmien, pretože naše lesy slúžia ako úložisko CO2 a regulujú kolobeh vody a mikroklímu.

Udržateľné pestovanie sóje bez odlesňovania teda úzko súvisí s ochranou nášho životného prostredia. Chceme prispieť k väčšej udržateľnosti tým, že sprehľadníme používanie sóje ako krmiva pre zvieratá a pomôžeme postupne a trvalo znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Naším cieľom je eliminovať odlesňovanie, ktoré je následkom pestovania sóje, a s tým spojenú premenu pôdy v jednotlivých častiach nášho hodnotového reťazca.

Pozrite si dokument "Vyhlásenie o stanovisku: Udržateľná sója ako krmivo" (stav - január 2022) a zistite viac.


Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

GOTS
GOTS

Trvalá udržateľnosť môže byť tiež atraktívna: ponúkame textil z ekologickej bavlny, ktorý je označený pečaťou GOTS (Global Organic Textile Standard). Vyrába sa bez škodlivých látok a v súlade s prísnymi limitnými hodnotami. Šetrný k životnému prostrediu a sociálny. Rozdiel, ktorý môžete cítiť.

Plasty
Zodpovedný prístup k plastom

Naším cieľom je do roku 2025 znížiť spotrebu plastov o 20% a všetky obaly produktov vlastných značiek mať 100 % recyklovateľné.

Ochrana klímy
Ochrana klímy

Nehovoríme len o ochrane podnebia, konáme a robíme všetko pre to, aby sme krok po kroku minimalizovali našu ekologickú stopu. Zistite viac o našich opatreniach a o tom, čo sme už dosiahli.