Naša zodpovednosť v celom dodávateľskom reťazci

Ako maloobchodná spoločnosť preberáme zodpovednosť za všetky naše produkty, pričom dôraz kladieme najmä na ich zloženie a pôvod. Preto sa bližšie zaoberáme práve surovinami z iných krajín a zaväzujeme sa tam k zodpovedným a ekologickým výrobným podmienkam. A ako to robíme? Prečítajte si sami.

Naše opatrenia

Dodávateľský reťazec v Kauflande

V našom hodnotovom reťazci sa zasadzujeme za férové obchodné praktiky, transparentnosť, dobré pracovné a životné podmienky, ľudské práva, ako aj za ochranu životného prostredia. Posúvame tak etablovanie ambicióznych noriem v dodávateľskom reťazci stále dopredu.

Za účelom zabezpečenia širokého a pestrého sortimentu spolupracujeme s mnohými dodávateľmi na celom svete. Na jednej predajni Kaufland sa môže nachádzať až 20.000 výrobkov- od ananásu až po zdvihák, v našej ponuke máme všetko. Táto skutočnosť nás však stavia tiež pred výzvu, ktorou je komplexný a globálny dodávateľský reťazec. Preto sa snažíme o dlhodobú spoluprácu so strategickými obchodnými partnermi a spoločné napredovanie v oblasti udržateľnosti.

Naše obchodné princípy

Un global compact

Globálna dohoda OSN

Udržateľnosť je naším firemným princípom. Dodržiavame aj desať princípov globálnej dohody OSN, celosvetovo najväčšej a najdôležitejšej iniciatívy za zodpovedné vedenie spoločností.

Podporujeme princípy OSN. Spoločne s tisíckami ďalších podporovateľov v rámci podnikov a organizácií z viac ako 160 krajín sa zasadzujeme za lepší svet, konkrétne za pracujúcich v našich globálnych dodávateľských reťazcoch, za naše zamestnankyne a zamestnancov, ako aj za ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov. Podpísaním Globálnej dohody OSN prostredníctvom Nadácie Kaufland a v rámci celej skupiny Schwarz sme sa zaviazali k desiatim princípom celosvetovo najvýznamnejšej iniciatívy v oblasti ľudských práv, sociálnych štandardov, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii. Naše rozmanité aktivity v oblasti trvalo udržateľného podnikania ukazujú, že berieme svoju zodpovednosť za ľudí a životné prostredie veľmi vážne.

Viac informácií o Globálnej dohode OSN: https://www.unglobalcompact.org/

Etický kódex skupiny Schwarz Group pre obchodných partnerov – Code of Conduct

Ako súčasť skupiny Schwarz Group kladieme v spolupráci s obchodnými partnermi a v celom dodávateľskom reťazci veľký dôraz na udržateľný rozvoj v sociálnej a environmentálnej oblasti.
Zodpovedné správanie a dodržiavanie príslušných právnych predpisov, férový prístup a rešpektovanie práv a povinností vo všetkých oblastiach je pre nás alfou a omegou nášho podnikania.
Etický kódex pre obchodných partnerov popisuje základné princípy spolupráce s obchodnými partnermi.
Princípy uvedené v tomto Etickom kódexe predstavujú minimálne štandardy pre vzťahy s našimi obchodnými partnermi. Etický kódex sa opiera o nasledujúce medzinárodné zásady a dohovory:
-    Všeobecná deklarácia ľudských práv
-    Zásady iniciatívy OSN Global Compact (UNGC)
-    Smernice OSN pre hospodárstvo a ľudské práva
-    Dohovor OSN o právach dieťaťa
-    Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
-    Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti
-    Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o základných zásadách a právach pri práci
-    Parížska dohoda o zmene klímy
Uvedenými princípmi sa neriadime len ako spoločnosť, ale vyžadujeme takéto správanie aj od našich zmluvných subdodávateľov a obchodných partnerov, ktorí sa podieľajú na výrobe výrobkov alebo na poskytovaní služieb pre našu spoločnosť. Tieto zásady predstavujú minimálne požiadavky a ich vykonávanie a dodržiavanie musí každý obchodný partner vo svojom podniku zabezpečiť prostredníctvom vhodných a overiteľných opatrení.

Vyhlásenie skupiny Schwarz o zásadách rešpektovania ľudských práv

Spoločne s našimi spolupracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi a záujmovými skupinami pracujeme deň čo deň na podporovaní ľudských práv. Angažujeme sa predovšetkým za férové obchodné praktiky, dobré pracovné a životné podmienky. 

Na tomto podklade sme sformulovali toto Vyhlásenie (pdf) platné pre všetky spoločnosti skupiny Schwarz. Dopĺňa existujúce podnikové princípy a smernice a týka sa účinkov našich aktivít na všetkých pracoviskách a obchodných oblastiach na celom svete.

Analýza rizík globálnych dodávateľských reťazcov

Kaufland neustále vyhodnocuje potenciálne a reálne riziko porušovania ľudských práv v dodávateľských reťazcoch. Na základe medzinárodne uznaných štúdií, ukazovateľov a vývoja – o. i. Transparency International, Indexu zlyhaného štátu, korupcie, detskej práce- posudzujeme, v ktorých producentských krajinách dochádza najpravdepodobnejšie k porušovaniu ľudských práv.

Prostredníctvom takejto analýzy sme dospeli k výsledku, že najmä krajiny juhovýchodnej Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky sú považované za výnimočne rizikové a vykazujú najčastejšie porušenia ľudských práv.

Ako postupovať, ak v rámci dodávateľského reťazca dôjde k porušeniu pracovných alebo ľudských práv?

Kaufland systém sťažností

Od našich obchodných partnerov až po krajčírku v Bangladéši – všetci majú možnosť podať svoju sťažnosť cez náš online systém sťažností BKMS. Takýmto spôsobom je sťažnosť nahlásená priamo do Kauflandu. Spoločnosť Kaufland sa zaviazala každú nahlásenú sťažnosť do detailu preveriť prijať vhodné opatrenia. Prostredníctvom vlastných kancelárií v juhovýchodnej Ázii sme blízko dodávateľom a môžeme na mieste konať.

S našimi miestnymi partnermi, ako je napríklad Centrum pre práva dieťaťa a Sociálna zodpovednosť podnikov, sa aktívne zaoberáme prevenciou detskej práce.

Mechanizmus sťažností

 

Online systém hlásenia porušení ľudských práv.

Kaufland mechanizmus sťažností bol vyvinutý na rýchle rozpoznanie porušenia ľudských práv a včasné zareagovanie na danú situáciu. Mechanizmus umožňuje postihnutým osobám alebo pozorovateľom diskrétne ohlásiť porušenie ľudských práv. Online systém je k dispozícii vo viac ako 25 jazykoch, a tak je prístupný a zrozumiteľný pre každého potenciálne ohrozeného človeka. Hlásenia sa prijímajú prostredníctvom emailu, telefónu alebo webu. Samozrejmosťou je dôveryhodné zaobchádzanie so sťažnosťami a taktiež je zaručený spravodlivý postup riešenia sťažností.

Za účelom zlepšenia účinnosti systémov podávania sťažností celkovo, ale aj naprieč odvetviami, sa angažujeme v rôznych formátoch viacerých zainteresovaných strán. Systém sťažností Kauflandu sa kontinuálne vyvíja a zlepšuje. V roku 2020 sú naplánované školenia pre zamestnancov Kauflandu, našich obchodných partnerov, ako aj pre pracovníkov v jednotlivých producentských krajinách.


Naša pozícia

Trvalo udržateľné dodávateľské reťazce: našou zodpovednosťou je dodržiavanie ľudských práv a ochrana životného prostredia

Oblasti pôsobenia udržateľného dodávateľského reťazca

Na základe národného akčného plánu dodržiavania ľudských práv nemecká vláda ukázala, ako sa princípy Organizácie Spojených národov pre hospodárstvo a ľudské práva dajú zmysluplne implementovať v praxi. Cieľom je na jednej strane zlepšiť dodržiavanie ľudských práv v dodávateľských reťazcoch na celom svete a na druhej strane zaručiť právnu bezpečnosť a spravodlivé konkurenčné podmienky pre spoločnosti v hodnotových reťazcoch. Skupina Schwarz podporuje takýto postup a snaží sa o jeho skupinové presadenie.

Aby sa nám v dodávateľskom reťazci úspešne podarilo presadiť udržateľnosť, sú pre nás dôležité nasledovné body:

  • Podmienky hospodárskej súťaže musia byť férovo nastavené v celom európskom a medzinárodnom kontexte. Na to sú nevyhnutné pravidlá a štandardy záväzné na medzinárodnej úrovni.
  • Záväzné nariadenia musia byť uplatniteľné rovnakým spôsobom pre všetky hodnotové reťazce. Napríklad procesy plnenia povinnej starostlivosti musia byť rovnako praktizovateľné pre dodávateľský reťazec kávy ako pre textilný dodávateľský reťazec.
  • Hranice povinnej starostlivosti by mali vždy odzrkadľovať skutočné hospodárske možnosti ovplyvnenia a možnosti právneho prieniku jednej spoločnosti v dodávateľskom a hodnotovom reťazci.
  • Každý článok v hodnotovom reťazci si musí byť vedomý vlastnej zodpovednosti a musí dodržiavať ľudské práva. Akékoľvek porušenie nesmie zostať bez konzekvencií, pretože žiadna spoločnosť nesmie vykazovať profit na úkor ľudí.
  • Potrebujeme riešenia, ktoré umožnia ľuďom v krajinách pôvodu žiť dôstojne a v nedotknutom prostredí.

Dobrovoľný osobný záväzok k zabezpečeniu existenčných príjmov a miezd

Mnohí ľudia v rozvojových krajinách dodnes nedostávajú za vykonanú prácu adekvátnu mzdu, respektíve nie sú patričným spôsobom ohodnotení. Za existenčne zabezpečujúci príjem sa považuje čistý príjem domácnosti, ktorý je vyplácaný za dôstojných pracovných podmienok a ktorý je dostatočný na to, aby poskytol primeranú životnú úroveň všetkým členom rodiny a zabránil neočakávaným udalostiam. „Existenčná mzda“ sa vzťahuje na jedného zmluvného pracovníka, ktorý je zamestnaný napríklad vo fabrike alebo na plantáži. „Existenčný príjem“ sa vzťahuje na jedného samostatného malého farmára alebo malého podnikateľa.

Chceme prispieť k tomu, aby farmárom a rodinám pracovníkov v globálnych dodávateľských reťazcoch bol umožnený dôstojný životný štandard. Keďže to nedokážeme zariadiť sami, spojili sme sa s ďalšími maloobchodnými spoločnosťami, ako aj s vládou a spoločne stanovili ciele.

Podporujeme princípy OSN

Spoločne s tisíckami ďalších podporovateľov v rámci podnikov a organizácií z viac ako 160 krajín sa zasadzujeme za lepší svet, konkrétne za pracujúcich v našich globálnych dodávateľských reťazcoch, za naše zamestnankyne a zamestnancov, ako aj za ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov. Podpísaním Globálnej dohody OSN prostredníctvom Nadácie Kaufland a v rámci celej skupiny Schwarz sme sa zaviazali k desiatim princípom celosvetovo najvýznamnejšej iniciatívy v oblasti ľudských práv, sociálnych štandardov, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii. Naše rozmanité aktivity v oblasti trvalo udržateľného podnikania ukazujú, že berieme svoju zodpovednosť za ľudí a životné prostredie veľmi vážne.


Program auditov

Kaufland sociálny program auditov:

Podpísaním Kódexu správania sa všetci naši dodávatelia zaväzujú k spravodlivému zaobchádzaniu so svojimi zamestnancami. Dodržiavajú sa národné zákony, pracovná doba je upravená, doručené sú pracovné zmluvy, garantovaná je ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci na pracovisku, zohľadnená je ochrana životného prostredia. Kódex správania zahŕňa slobodu združovania, právo na kolektívne vyjednávania, vylučuje diskrimináciu, nútenú prácu, detskú prácu a korupciu.

Ako je jeho dodržiavanie kontrolované?

Dvaja spolupracovníci pri kontrole štandardov

Na garantovanie a udržanie uvedených štandardov robíme pravidelné kontroly vlastnými a externými audítormi spoločnosti Kaufland. Všetkých dodávateľov hodnotíme z hľadiska ich rizikového potenciálu, napríklad ak je krajina klasifikovaná ako riziková krajina alebo odvetvie je klasifikované ako rizikové odvetvie.

Pravidelne vykonávame ohlásené aj neohlásené sociálne audity so zameraním na hodnotenie konkrétneho producenta.

Ak pri kontrolách dochádza k zisteniu nedostatkov, spolu s dodávateľmi prijmeme opatrenia, pričom ich sprevádzame pri ich realizácií. Prostredníctvom takýchto komplexných kontrol preberáme spoločenskú zodpovednosť, a tak priamo prispievame k zlepšovaniu pracovných podmienok.

Multi-partnerská spolupráca

Komplexné sociálne, ekologické a ekonomické výzvy súčasnej doby nedokážeme vyriešiť samostatne. Spoločnými silami však vieme spomínaným problémom čeliť oveľa efektívnejšie. Práve preto sa podieľame na rozličných multi-partnerských spoluprácach, do ktorých sa zapájajú aktéri z hospodárstva, politiky, občianskej spoločnosti/mimovládnych organizácií a vedy.

Platforma „The Juice CSR“

Od roku 2015 je Kaufland členom platformy „The Juice CSR“, iniciatívy trvalej udržateľnosti pre spoločnosti na výrobu ovocných štiav. Platforma slúži na prepojenie rôznych partnerov v rámci globálneho hodnotového reťazca. Cieľom je podporiť európske spoločnosti na výrobu ovocných štiav pri integrácii trvalej udržateľnosti do svojich podnikových stratégií a pri presadzovaní zodpovedných postupov obstarávania.

Viac sa dozviete na stránke: juicecsr.eu/csr-platform


Transparentnosť

Odkiaľ pochádzajú produkty našich vlastných značiek?

Zodpovednosť je pre nás veľmi dôležitá. Preto požadujeme transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci, najmä v sortimente vlastných značiek. Našim zákazníkom chceme poskytnúť čo najväčšiu istotu o pôvode výrobkov vlastných značiek. Na našich potravinových výrobkoch (až na niektoré výnimky) je uvedená informácia o dodávateľovi. Vďaka tomu môžu zákazníci ľahko zistiť, odkiaľ príslušný produkt pochádza.

Zverejnenie našich dodávateľov

Zverejňujeme tiež pôvod nepotravinových výrobkov našich vlastných značiek, ako sú spotrebný tovar, textil a obuv. V prehľade sú uvedené výrobné závody našich strategicky dôležitých dodávateľov vlastných značiek a vlastného dovozu. Prehľad sa každoročne aktualizuje.

Dodávatelia textilu a obuvi
Textile and Shoe Suppliers.pdf (0.1 MB)
Dodávatelia spotrebného tovaru
Hardware Suppliers.pdf (0.2 MB)

Okrem našich dodávateľov sú do procesu tvorby hodnoty často zapojené aj ďalšie podniky, ktoré preberajú dodatočné výrobné fázy. Samozrejme, odhalíme vám predprodukčné výrobné závody, ako sú prevádzky zaoberajúce sa mokrým procesom spracovania v textilnej a obuvníckej výrobe. Tieto prevádzky pokrývajú výrobné fázy bielenia, farbenia, prania, spracovania kože a potlače. V nasledujúcom prehľade nájdete všetky súčasné prevádzky na mokré spracovanie, s ktorými spolupracujú naši strategicky najdôležitejší dodávatelia textilu a obuvi pre naše vlastné značky a dovoz.

Prevádzky zaoberajúce sa mokrým procesom spracovania
Microsoft Word - 2020_Nassprozessbetriebe_EN (0.1 MB)

Trvalo udržateľný sortiment

Náš prínos k udržateľnejšiemu sortimentu

Zaťažovanie životného prostredia sa celosvetovo zhoršuje, najmä v známych producentských krajinách. Kaufland sa snaží aktívne prispievať k lepšiemu, aj pre budúce generácie stále obývateľnému svetu. To zahŕňa okrem iného dôslednú tvorbu trvalo udržateľného sortimentu a zamedzenie používania chemikálií vo výrobách, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie, prírodu, ľudí, zvieratá, atď. Téma šetrenia vody hrá pritom významnú úlohu.

Každá kvapka sa počíta

Logo "Úspora vody"

Voda je jedným z našich najdôležitejších bohatstiev a je príliš vzácna na to, aby sme ňou zbytočne plytvali. Preto neustále pracujeme na optimalizácii našich výrobných procesov a využívame nové postupy efektívne využívajúce zdroje, aby sme šetrili vodu v čo najvyššej možnej miere.

Všetky naše produkty, pri ktorých sme pomocou nových technológií znížili spotrebu vody, spoznáte podľa loga „Úspora vody“.

Úspora vody pri farbení textilu

Bežná výroba textilu si vyžaduje veľké množstvo vody. A keďže je znižovanie spotreby vody pre nás dôležité, pri výrobe našich textílií používame postupy farbenia, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, ako napríklad metódu „dope dyed“ alebo „dry dyed“.

Farbenie vlákien technológiou „dope dyed“

Technológia „dope dyed“ je proces farbenia vlákien, pri ktorom polymér splynie s farebným granulátom, takže k zafarbeniu vlákna dochádza už počas samotného zvlákňovania. V porovnaní s klasickými metódami farbenia takto dokážeme výrazne znížiť spotrebu vody, energie a emisií CO2. A keďže je proces farbenia súčasťou výroby vlákna, máme lepšiu kontrolu nad používaním chemikálií. Ďalšou výhodou tejto metódy je, že dochádza k zafarbeniu celého vlákna, vďaka čomu si textil zachováva žiarivé farby omnoho dlhšie.  

Farbenie vlákien technológiou „dry-dyed“

Ako už názov naznačuje, proces farbenia „dry dyed“ funguje aj bez vody. Okrem toho sa v rámci procesu ušetrí takmer všetko CO2. Ako to funguje? Použitie kvapalného CO2 spôsobuje napučiavanie polymérnych vlákien, čo umožňuje, aby čisté farbivo ľahšie preniklo do vlákien. To umožňuje na jednej strane výrazne skrátiť dobu farbenia a na druhej strane znížiť spotrebu energie na polovicu – energeticky efektívne a trvalo udržateľné. Technika suchého farbenia „dry dyed“ nepotrebuje pri farbení podporné chemikálie a používa iba čisté farbivá. To vedie k obzvlášť vysokej farebnej stálosti vlákien.

Ako sa z našich textílií stáva udržateľnejší sortiment

Keď sa povie Kaufland, mnohí spotrebitelia si predstavia automaticky potraviny. Dôležitú súčasť nášho sortimentu však tvorí aj nepotravinový tovar, napríklad textílie. Aj tu však platí, že na ochranu našich zákazníkov, dodávateľov a životného prostredia preberáme samozrejme zodpovednosť a za najvyššiu prioritu považujeme stanoviť si trvalo udržateľnú výrobu.

Okrem práce na znižovaní znečistenia životného prostredia cítime povinnosť prevziať zodpovednosť za naše budúce generácie.

Najmä v krajinách ako Bangladéš zohráva vzdelávanie dôležitú úlohu v rámci dlhodobého zlepšovania životných podmienok. Vzdelanie umožňuje mladým ľuďom nájsť si kvalifikované zamestnanie a vďaka príjmu postarať sa o rodinu. Radi by sme už teraz zvýšili povedomie mladých ľudí o dôležitosti zavedenia koncepcií udržateľnosti. Ako obchodná spoločnosť informujeme a vychovávame nastávajúcu generáciu, ktorá preberie rozhodovanie v rôznych iniciatívach zameraných na trvalú udržateľnosť.

Projekt Kauflandu v Bangladéši

„Spoločne so študentmi z univerzity Daffodil v bangladéšskom hlavnom meste Dháka skúmame riešenia, ako ako je možné eliminovať zvyšky ťažkých kovov vo vode. Za pekný vedľajší efekt našej angažovanosti považujem skutočnosť, že sa nám darí spolupracovať s nastávajúcou generáciou, ktorú povzbudzujeme ku kritickému rozmýšľaniu“ hovorí Johannes Mahrholdt, riaditeľ nákupu nepotravinového tovaru v Kauflande.

Študenti sú informovaní o kvalite vody
Študenti spoznávajú výrobný proces
Profesor píše na tabuľu vzorec
Študenti univerzity Daffodil v meste Dháka
Pohľad na výrobu priamo na mieste

Prečo u nás rozhodujú činy?

Pretože udržateľnosť máme pevne zakotvenú v našej DNA, čo sa odráža na našom konaní a ponúkanom sortimente. 

Študenti Daffodil University patria ku generácii zajtrajších tvorcov rozhodnutí. Chceme ich upozorniť na problémy, zvýšiť informovanosť a vyškoliť ich.

Takýto prístup je možný vďaka spolupráci a výmene medzi študentmi a našimi vlastnými odborníkmi, ako aj našimi dodávateľmi a kontrolnými inštitúciami.

 


Smernice Kaufland

Nakupujeme zodpovedne – pre vás

Aby sme vám mohli ponúknuť dlhodobo jednotný štandard našich výrobkov, sú pre nás dôležité obchodné smernice a osobné záväzky. Prečítajte si, podľa akých smerníc sa orientujeme, aby sme vám vedeli zaručiť konštantnú kvalitu výrobkov a podporiť udržateľnosť.

 

Smernica Dobré životné podmienky zvierat

V našej smernici Dobré životné podmienky zvierat uvádzame ako vylučujeme kruté podmienky chovu zvierat a celoplošne zlepšujeme normy dobrých životných podmienok zvierat, aké požiadavky sledujeme pri výrobe, nákupe a distribúcii produktov živočíšneho pôvodu. Týmto poskytujeme zároveň aj prehľad o tom, ako tieto ciele dosiahneme spolu s našimi obchodnými partnermi. Prezrite si dokument a zistite všetko o našom záväzku v oblasti dobrých životných podmienok zvierat (v nemeckom jazyku):

Smernica Dobré životné podmienky zvierat (pdf)

O tom, že sme v otázke dobrých životných podmienok zvierat na správnej ceste, dokazuje aktuálny výskum nadácie Alberta Schweitzera. Porovnanie viacerých reťazcov z novembra 2017 ukázalo, že  naša smernica zameraná na dobré životné podmienky zvierat patrí k najrozsiahlejším na nemeckom trhu a pokrýva široké portfólio tém zameraných na ochranu zvierat. V budúcnosti sa chceme ešte viac angažovať v predmetnej veci, aby ste u nás zakaždým nakupovali s dobrým pocitom! Viac o porovnaní obchodných smerníc sa dočítate v priloženom dokumente. Ďalšie aktuálne a zaujímavé informácie nájdete na stránke Nadácie Alberta Schweitzera pre našu komunitu www.lebensmittel-forschritt.de.

Einkaufsrichtlinienvergleich der Albert Schweitzer Stiftung (pdf)

Smernica Ryby a produkty vyrobené z rýb

Naša smernica pre sortiment rýb tvorí základ trvalo udržateľnej tvorby rybacieho sortimentu a podpory trvalo udržateľnej spotreby našich zákazníkov. Smernica sa vzťahuje na celý rybací sortiment – od lahôdok cez konzervy až po mrazené a čerstvé ryby, pre všetky značky vrátane našich privátnych. Naším cieľom je úplná transparentnosť a vysledovateľnosť (pôvod rýb, kedy a kde boli ulovené a kedy a kým spracované).

Prečítajte si o našej smernici Ryby a dozviete sa viac aj o našom trvalo udržateľnom sortimente rýb.
Smernica Ryby a produkty vyrobené z rýb (DE pdf)

Správa o transparentnosti prostriedkov na ochranu rastlín

Odkiaľ pochádza naše ovocie, zelenina, rastliny či kvety? Za akých podmienok sú pestované a vysádzané?
Udržateľnosť v pestovaní ovocia a zeleniny, ako aj kvetov a rastlín zohráva pre nás už roky kľúčovú úlohu.
Prírodné bohatstvo kontrolujeme v celom dodávateľskom reťazci – od pestovania, cez transport, až po dodanie do niektorého z našich obchodných domov. Viac k téme sa dozviete na stránke kaufland.sk/csr-spravy v „Správe o transparentnosti ovocia a zeleniny 2020“ a v „Správe o transparentnosti rastlín a kvetov 2020“.

Vyhlásenie o stanovisku: Udržateľná sója ako krmivo

Klimatické zmeny predstavujú pre našu spoločnosť obrovské výzvy, a preto je nevyhnutné konať na všetkých úrovniach spoločnosti. Globálne odlesňovanie je jednou z hlavných príčin klimatických zmien, pretože naše lesy slúžia ako úložisko CO2 a regulujú kolobeh vody a mikroklímu.

Udržateľné pestovanie sóje bez odlesňovania teda úzko súvisí s ochranou nášho životného prostredia. Chceme prispieť k väčšej udržateľnosti tým, že sprehľadníme používanie sóje ako krmiva pre zvieratá a pomôžeme postupne a trvalo znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Naším cieľom je eliminovať odlesňovanie, ktoré je následkom pestovania sóje, a s tým spojenú premenu pôdy v jednotlivých častiach nášho hodnotového reťazca.

Pozrite si dokument "Vyhlásenie o stanovisku: Udržateľná sója ako krmivo" (stav - január 2022) a zistite viac.


Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

GOTS
GOTS

Trvalá udržateľnosť môže byť tiež atraktívna: ponúkame textil z ekologickej bavlny, ktorý je označený pečaťou GOTS (Global Organic Textile Standard). Vyrába sa bez škodlivých látok a v súlade s prísnymi limitnými hodnotami. Šetrný k životnému prostrediu a sociálny. Rozdiel, ktorý môžete cítiť.

Plasty
Zodpovedný prístup k plastom

Naším cieľom je do roku 2025 znížiť spotrebu plastov o 20% a všetky obaly produktov vlastných značiek mať 100 % recyklovateľné.

Ochrana klímy
Ochrana klímy

Nehovoríme len o ochrane podnebia, konáme a robíme všetko pre to, aby sme krok po kroku minimalizovali našu ekologickú stopu. Zistite viac o našich opatreniach a o tom, čo sme už dosiahli.