Ochrana osobných údajov pre obchodných partnerov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ

Ďakujeme Vám, že ste navštívili našu stránku.

Ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne a snažíme sa poskytnúť Vám komplexné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov pre Vás platia, ak s nami prichádzate do kontaktu, ak sa s nami zúčastňujete zmluvných rokovaní, a/alebo s nami máte uzatvorené zmluvné dohody a v súvislosti s tým sa spracúvajú údaje fyzických osôb.

Ako právny základ slúži hlavne Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

To, aké údaje sa v jednotlivých prípadoch spracúvajú, podstatne závisí od dohodnutých služieb. Preto pre Vás nemusia byť relevantné všetky časti týchto informácií.

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A KTORÉ KATEGÓRIE ÚDAJOV POUŽÍVAME?

Vaše údaje získavame zásadne od Vás.

Avšak môže byť potrebné spracúvať osobné údaje, ktoré získavame od iných spoločností, úradov alebo iných tretích strán, napr. inštitúcií poskytujúcich informácie o platobnej schopnosti, daňových úradov, a pod. Môžu sem patriť aj osobné údaje, ktoré získame prostredníctvom nami zriadených komunikačných kanálov pre oznamovanie možných Compliance porušení  alebo v rámci kontrol dodržiavania Compliance pravidiel.

Relevantné osobné údaje môžu byť: údaje o totožnosti (napr. meno/priezvisko, adresa a iné kontaktné údaje, deň a miesto narodenia, ako aj štátna príslušnosť), legitimačné a autentifikačné údaje (napr. výpisy z obchodného registra, údaje z preukazu totožnosti, podpisový vzor), údaje v rámci nášho obchodného vzťahu (napr. platobné údaje, údaje o objednávkach), údaje o bonite, údaje o štruktúrach spoločnosti a vlastníckych pomeroch, fotografie, fotografické záznamy a videozáznamy (napr. pri dodávkach tovaru), ako aj iné údaje porovnateľné s uvedenými kategóriami.

Vždy máte na výber, či chcete s nami komunikovať e-mailom alebo poštovou formou. E-mailová komunikácia môže byť za určitých okolností z technických dôvodov nezašifrovaná.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR)

Účely spracúvania údajov vyplývajú z vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktoré predchádzajú zmluvne upraveným obchodným vzťahom, a z plnenia povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.

Plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR)

Účely spracúvania údajov vyplývajú v jednotlivých prípadoch z právnych predpisov. K týmto právnym povinnostiam patrí napríklad plnenie povinnosti uchovávania, archivácie a identifikácie, napr. v rámci predpisov o boji proti  praniu špinavých peňazí, predpisov v oblasti daní a súvisiacich kontrolných a oznamovacích povinností,  a spracúvanie údajov na požiadanie orgánov verejnej moci.

Plnenie oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR)

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, môže byť potrebné spracúvať nad rámec samotného plnenia zmluvy. Oprávnené záujmy pritom predstavujú najmä výber vhodných obchodných partnerov, uplatňovanie právnych nárokov, spracovanie  nárokov týkajúcich sa zodpovednosti pri porušení záväzkov, kontrolu vstupu a prístupu, objasnenie možných porušení pravidiel Compliance, predchádzanie trestným činom a spracovanie škodových udalostí vyplývajúcich z obchodného vzťahu.

Pri uzatváraní zmlúv získavame na plnenie hore uvedených oprávnených záujmov v ojedinelých prípadoch aj údaje o vašej bonite od inštitúcií poskytujúcich informácie o bonite. Údaje o bonite od týchto inštitúcií využívame na kontrolu platobnej schopnosti. Inštitúcie poskytujúce informácie o bonite uchovávajú údaje, ktoré získavajú napríklad od bánk alebo spoločností. K týmto údajom patria predovšetkým priezvisko, meno, dátum narodenia, adresa a informácie o platobnom správaní. Informácie o uchovávaných údajoch získate priamo od inštitúcií poskytujúcich informácie o bonite.

KTO JE PRIJÍMATEĽOM VAMI POSKYTOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V rámci našej spoločnosti dostanú prístup k údajom, ktoré ste poskytli, tie úseky, ktoré tieto údaje potrebujú na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, alebo na plnenie oprávnených záujmov. V rámci zmluvných vzťahov poverujeme tiež sprostredkovateľov alebo poskytovateľov služieb, ktorí môžu získať prístup k Vašim osobným údajom. Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane osobných údajov je pri tom zmluvne zabezpečené.

Údaje sa navyše môžu na účely plnenia zmluvných povinností prenášať spoločnostiam v rámci skupiny Schwarz.

AKO DLHO SA ÚDAJE UCHOVÁVAJÚ?

Osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na plnenie vyššie uvedených účelov. Relevantné sú pritom najmä zákonné povinnosti uchovávania podľa príslušných právnych predpisov.

STE POVINNÍ POSKYTOVAŤ ÚDAJE?

V rámci našich obchodných vzťahov je potrebné, aby ste poskytli tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na začatie, vykonávanie a ukončenie obchodného vzťahu a na plnenie s tým súvisiacich povinností, k získavaniu ktorých nás zaväzuje právny predpis alebo ktoré sme na základe oprávnených záujmov oprávnení získavať. Bez týchto údajov spravidla nebudeme schopní nadviazať s Vami obchodný vzťah.

PRENÁŠAJÚ SA ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Prenos osobných údajov príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) je možný iba vtedy, ak Európska komisia rozhodla, že tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa s príjemcom údajov dohodlo poskytnutie primeranej záruky ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek EÚ), alebo ste nám na tieto účely poskytli svoj súhlas.

AKÉ PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB MÁTE? 

Máte právo na požiadanie získať bezplatne informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré uchovávame. Okrem toho máte pri splnení zákonných predpokladov  právo na opravu nesprávnych osobných údajov, právo na vymazanie Vašich osobných údajov, právo na prenosnosť týchto údajov, ako aj právo na obmedzenie ich spracúvania. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, máte vždy právo tento súhlas odvolať s účinnosťou do budúcnosti. V týchto prípadoch sa prosím obráťte, písomne alebo e-mailom, na dole uvedenú zodpovednú osobu. Pokiaľ so spracúvaním Vašich osobných údajov nesúhlasíte, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR..

PREVÁDZKOVATEĽ

V prípade prevádzkovateľov ide o príslušné spoločnosti, s ktorými iniciujete alebo realizujete obchodný vzťah.

Pokiaľ nie je uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre oblasť ochrany osobných údajov:

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

Poštová adresa:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance
Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava