Ochrana osobných údajov pre zákazníkov

Zásady ochrany osobných údajov
Informácie pre dotknuté osoby

Tieto zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Kaufland (ďalej len „zásady“) boli vypracované podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Pri návšteve našej webstránky www.kaufland.sk (ďalej len „webstránka“) chceme, aby ste sa cítili bezpečne a príjemne. Ochrane vášho súkromia prikladáme veľký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme vo vzťahu k zákazníkovi za znak kvality. Cieľom nasledujúcich ustanovení je informovať vás o zaobchádzaní pri získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov zo strany Kauflandu.

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ

Pokiaľ nie je v týchto zásadách uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ spoločnosť:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Sídlo:   Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
Tel.:     0800/15 28 35
E-mail: info@kaufland.sk

(ďalej len „Kaufland“)

2. Kontaktný formulár / E-mail / Telefonický hovor / Písomná korešpondencia

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Je pre nás samozrejmosťou, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením kontaktného formulára, prostredníctvom telefonického hovoru, písomnej korešpondencie alebo e-mailu, spracúvame dôverným spôsobom. Vaše osobné údaje používame na účel spracovania vášho podnetu. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa tohto bodu je primárne čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ.

Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu zodpovedať otázky dopytujúcich, našich zákazníkov a návštevníkov našich priestorov a vybaviť ich prípadné podnety, a tým neustále prispievať k zvyšovaniu ich spokojnosti.  

V prípade, ak je to opodstatnené, spracúvame vaše osobné údaje na účely ktoré nám ukladá zákon alebo ktoré by mohli byť potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo oprávnených záujmov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa tohto ustanovenia je potom čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia EÚ.

Postúpenie na spoločnosť Kaufland Marketplace GmbH:

Pokiaľ sa ku nám omylom dostanú dopyty a podnety týkajúce sa online trhoviska, na zodpovedanie ktorých nie sme povolaní, presmerujeme tieto dopyty a podnety, spolu s osobnými údajmi dopytujúceho sa na spoločnosť Kaufland Marketplace GmbH, ako na príslušnú zodpovednú osobu.

Právnym základom pre presmerovanie Vášho dopytu na príslušné miesto je článok 6, ods. 1, písm. f.) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem pre toto presmerovanie spočíva v záujme skupiny Kaufland na tom, aby boli dopyty správne priradené a aby mohli byť, v záujme zákazníkov, obsahovo náležite spracované.

Spoločnosť Kaufland Marketplace GmbH sa následne spojí s dopytujúcim sa ohľadom spracovania jeho dopytu, a to prostredníctvom svojho zákazníckeho servisu. Pritom sa uplatnia príslušné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Kaufland Marketplace GmbH.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prenos osobných údajov na tretiu stranu mimo skupinu Kaufland v zásade vylučujeme. Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ. Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné postúpiť váš podnet na nášho zmluvného partnera (napr. nášho dodávateľa v prípade požiadaviek týkajúcich sa špecifických produktov) za účelom jeho vybavenia. V týchto prípadoch bude váš podnet pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si tretia strana nemohla spojiť tento podnet s vašou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť tretej strane aj vaše osobné údaje, o tejto potrebe náležite poskytujeme informáciu a požiadame vás, tam kde je to relevantné, o udelenie príslušného súhlasu.  Taktiež však môžu nastať prípady kedy budeme postupovať vaše osobné údaje príjemcom, ak nám to ukladá zákon alebo ak by to mohlo byť potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo oprávnených záujmov (napr. súdy, právni zástupcovia).

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s vaším podnetom (pochvala, kritika, otázka alebo iný podnet) zaslanom prostredníctvom tejto webstránky, e-mailu, alebo písomnej korešpondencie budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované (prostredníctvom vymazania všetkých vašich identifikačných údajov). Doba uchovávania údajov (90 dní po zaslaní finálnej odpovede) odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu korešpondenciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už zákazníci nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich podnetom. Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (viď. bod 14 nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky. V prípade, že od nás dostanete poukážku (napr. ako prejav ústretovosti), budeme vaše súvisiace údaje uchovávať dovtedy, kým je to potrebné s ohľadom na aplikovateľné predpisy, ktoré sa na nás ako prevádzkovateľa vzťahujú (napr. na účely plnenia povinnosti vyplývajúcej z daňových predpisov). Výnimočne budeme spracúvať vaše osobné údaje dlhšiu dobu napríklad ak nám to ukladá zákon alebo by to mohlo byť potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo oprávnených záujmov. V takomto prípade budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu stanovenú zákonom a ak zákon neustanovuje lehotu, budeme spracúvať vaše údaje po dobu existencie osobitného dôvodu na spracúvanie osobných údajov (napr. prebiehajúce súdne, iné konanie alebo do doby na podanie mimoriadnych opravných prostriedkov).

3. Zákaznícke konto Kaufland a nákupný zoznam

Na tejto webstránke máte možnosť založiť si užívateľské konto (ďalej len „zákaznícke konto“), v rámci ktorého si môžete vytvárať nákupné zoznamy, ktoré si môžete uložiť alebo zdieľať s inými.

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Zákaznícke konto je nevyhnutné, aby ste si mohli začať vytvárať nákupné zoznamy. Tento virtuálny nákupný zoznam vám uľahčí nakupovanie tým, že si môžete ponúkané výrobky vopred digitálne vyhľadať. Okrem toho máte na tejto webstránke prístup k receptom, pričom jedným kliknutím si môžete do svojho nákupného zoznamu pridať potrebné suroviny. Vaše nákupné zoznamy si môžete následne kedykoľvek vytlačiť alebo si ich pri návšteve obchodu zobraziť prostredníctvom Kaufland aplikácie (ďalej len „K-App“) na vašom mobilnom zariadení. Súčasne môžete vaše nákupné zoznamy poslať inému užívateľovi so zákazníckym kontom Kaufland prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie WhatsApp. Za týmto účelom sa vytvorí odkaz (internetový link na nákupný zoznam), ktorý môžete zdieľať napr. prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie WhatsApp.

Za účelom zriadenia zákazníckeho konta budú od vás získané a použité nasledujúce povinné  údaje: oslovenie, vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa alebo ako alternatíva vaše mobilné telefónne číslo a heslo, ktoré si sami zvolíte. Vaša e-mailová adresa alebo ako alternatíva uvedené mobilné telefónne číslo slúži výlučne ako vaše užívateľské meno na účely prihlásenia a využívania webstránky www.kaufland.sk resp. K-App (pokiaľ si budete priať K-App využívať, budete k nej mať automaticky zriadený prístup na základe vašej registrácie na stránke www.kaufland.sk s použitím rovnakých prihlasovacích údajov). Vaše meno bude použité  výlučne  na účely osobného oslovenia. Okrem toho budú pri používaní funkcie „nákupný zoznam“ uchovávané aj údaje o takto zaznamenaných tovaroch. Z toho vyplývajúce spracúvanie údajov z vášho zákazníckeho konta a vytvorených nákupných zoznamov sa neuskutoční bez vášho samostatne udeleného  výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov získaných v rámci používania vášho zákazníckeho konta Kaufland a funkcie „nákupný zoznam“ je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu umožniť registrovaným používateľom prístup a využívanie rozšírených funkcií zákazníckeho konta Kaufland.

Poznámka: Alternatívne si môžete zákaznícke konto vytvoriť a následne sa doň v budúcnosti prihlasovať prostredníctvom niektorého z vašich účtov na sociálnych sieťach –tzv. Social-Login (napr. cez Facebook, Twitter alebo Google+). Uvedené si však vyžaduje udelenie osobitného súhlasu. K takto preneseným údajom nájdete bližšie informácie v bode 4 týchto zásad označenom ako „Registrácia cez Social-Login“.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Údaje z vášho zákazníckeho konta môžu byť použité v rámci skupiny Kaufland len prostredníctvom príslušných odborných oddelení na účely technickej správy zákazníckych kont a anonymných štatistických vyhodnotení. Vaše údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, okrem ich prenosu v rámci skupiny Kaufland.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Vaše nákupné zoznamy zostávajú uložené vo vašom zákazníckom konte, pokiaľ ich vy sami nevymažete alebo  do doby, kedy dôjde k vymazaniu celého zákazníckeho konta na základe vašej žiadosti. O vymazanie vášho zákazníckeho konta Kaufland môžete kedykoľvek požiadať prostredníctvom e-mailu zaslaného na náš zákaznícky servis. Vaše zákaznícke konto bude bezodkladne vymazané, resp. trvalo anonymizované (prostredníctvom vymazania všetkých vašich identifikačných údajov). Následne si môžete kedykoľvek založiť nové zákaznícke konto. Pokiaľ nebudete vaše zákaznícke konto používať tri roky, bude z našej strany automaticky vymazané. V tejto súvislosti by sme vás ale radi upozornili, že vymazaním vášho zákazníckeho konta na našej webstránke dôjde aj k automatickému vymazaniu vášho zákazníckeho konta v K-App.   

4. Registrácia cez Social-Login

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Ponúkame vám možnosť zaregistrovať sa a následne sa prihlasovať do vášho zákazníckeho konta Kaufland na webstránke www.kaufland.sk a v K-App prostredníctvom niektorého z vašich účtov na sociálnych sieťach Facebook, Google+ alebo Twitter (ďalej len „Social-Login“). Navyše, váš účet na sociálnej sieti (Facebook, Google+ alebo Twitter) sa prepojí s vaším zákazníckym kontom Kaufland, aby ste sa prostredníctvom neho mohli autentifikovať a  prihlásiť sa do vášho zákazníckeho konta. Výhodou je, že v takomto prípade si nemusíte pamätať ďalšie nové heslo. Na základe prepojenia oboch účtov automaticky získame od spoločnosti Facebook Inc., Twitter Inc. resp. Google Inc. vaše nasledujúce údaje:

 • numerické identifikačné číslo vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti,
 • meno a priezvisko,
 • pohlavie,
 • užívateľské meno na príslušnej sociálnej sieti,
 • informáciu, či bol vás účet na príslušnej sociálnej sieti verifikovaný (v rozsahu „áno“ alebo „nie“),
 • internetový odkaz (link) na váš verejný profil na príslušnej sociálnej sieti.

Právnym základom pre spracúvanie vašich údajov získaných v rámci registrácie prostredníctvom Social-Login je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ špecifikovaný nižšie:

V prípade, že na účely registrácie do zákazníckeho konta Kaufland použijete Social-Login, udeľujete Kauflandu súhlas na nižšie špecifikované získavanie, spracúvanie a používanie vašich osobných údajov:

Týmto udeľujem súhlas, aby moje nasledujúce údaje mohli byť zo strany poskytovateľa sociálnej siete (Facebook, Google+ alebo Twitter) poskytnuté Kauflandu v rámci procesu registrácie do zákazníckeho konta Kaufland prostredníctvom Social-Login:

 • numerické identifikačné číslo vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti,
 • meno a priezvisko,
 • pohlavie,
 • užívateľské meno na príslušnej sociálnej sieti,
 • informáciu, či bol vás účet na príslušnej sociálnej sieti verifikovaný (v rozsahu „áno“ alebo „nie“).

Vyššie uvedené údaje je Kaufland oprávnený uchovávať v mojom osobnom zákazníckom konte a používať výlučne na účely prihlásenia a osobného oslovenia. Som si vedomý toho, že použitím Social-Login obdrží poskytovateľ sociálnej siete automaticky informáciu, že došlo k prepojeniu zákazníckeho účtu Kaufland na webstránke www.kaufland.sk s mojím účtom na príslušnej sociálnej sieti.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti prostredníctvom e-mailu na adresu: internet@kaufland.sk. V takomto prípade však nemôžete naďalej využívať funkciu Social-Login a musíte si vytvoriť zákaznícke konto Kaufland na základe štandardnej registrácie. Všetky údaje doposiaľ získané na základe súhlasu udeleného prostredníctvom Social-Login budú rovnako vymazané.

Ďalšie informácie k Social-Login prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Google+ a Twitter ako aj informácie ohľadne nastavení ochrany súkromia vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov  a podmienkach používania sociálnej siete:

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom z vášho zákazníckeho konta Kaufland majú len príslušné odborné oddelenia v rámci skupiny Kaufland, ktoré sú poverené starostlivosťou o webstránku a o správu zákazníckych kont Kaufland. Vaše údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, okrem ich prenosu v rámci skupiny Kaufland.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Údaje zo Social-Login budú uchovávané a používané v súlade s týmito zásadami, a to až do odvolania súhlasu.

5. Súťaže

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našej webstránke, na oficiálnych účtoch Kauflandu na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), na základe Newsletteru Kaufland (ďalej len „Newsletter“) alebo prostredníctvom K-App máte možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží organizovaných Kauflandom. Pokiaľ v osobitných zásadách ochrany osobných údajov konkrétnej súťaže nie je ustanovené inak, alebo ste nám neudelili výslovný súhlas v širšom rozsahu, budú osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci vašej účasti v súťaži, použité výlučne za účelom realizácie súťaže (žrebovanie výhercov, oznámenie o výhre, zaslanie výhry). Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaží je vo všeobecnosti čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. V prípade, že nám v rámci konkrétnej súťaže udelíte súhlas v širšom rozsahu je právnym základom pre spracúvanie takto poskytnutých osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Pokiaľ nám v rámci súťaže poskytnete súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti. Podrobnejšie informácie sú upravené v osobitných podmienkach ochrany osobných údajov príslušnej súťaže. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu riadne zrealizovať každú súťaž, ktorá bola zo strany Kauflandu vyhlásená.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom získaným v rámci súťaží má výlučne príslušné odborné oddelenie Kauflandu, ktoré danú súťaž realizuje. Vaše údaje budú poskytnuté tretej strane len v prípade, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné v súvislosti s realizáciou súťaže (napr. zasielanie výhier prostredníctvom sponzora súťaže) alebo pokiaľ ste nám na to udelili predchádzajúci výslovný súhlas.  

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Po skončení súťaže a oznámení výhercov budú údaje súťažiacich vymazané. Údaje výhercov vecných cien budú uchovávané počas trvania záručnej doby vzťahujúcej sa na výhru, aby v prípade zistených vád na vecných cenách si výherca mohol prostredníctvom Kauflandu uplatniť reklamáciu za účelom odstránenia vady alebo výmeny tovaru.

6. Súhlas so zasielaním reklamného Newsletteru prostredníctvom e-mailu

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Prostredníctvom rôznych kanálov (naša webstránka, webstránky súťaží, akcie) máte možnosť si objednať náš Newsletter. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v rámci zasielania Newsletteru je Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Účelom spracúvania osobných údajov podľa tohto bodu je informovanie príjemcov Newsletteru o tovaroch, súťažiach, akciových ponukách, anketách a službách poskytovaných spoločnosťami v rámci skupiny Kaufland.

Po odoslaní objednávkového formulára obdržíte od nás e-mail s potvrdzovacím odkazom (tzv. double opt in proces). Pokiaľ na odkaz uvedený v potvrdzujúcom e-maile kliknete v priebehu 7 dní odo dňa jeho doručenia, prihlásite sa na odber Newsletteru. Toto vám bude potvrdené presmerovaním na stránku Kauflandu s informáciou o potvrdení odberu Newsletteru.

Potvrdením prihlásenia sa na odber Newsletteru vyjadrujete váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v tomto súhlase. Bez vyjadrenia súhlasu alebo aktivácie potvrdzovacieho odkazu vám žiaľ nemôžeme Newsletter zasielať.

Pokiaľ ste sa prihlásili na odber bezplatného Newsletteru, udeľujete týmto Kauflandu súhlas, aby Kaufland spracúval povinné údaje získané z objednávkového formulára – t. j. údaj o vašej e-mailovej adrese, aby vám Kaufland mohol zasielať Newsletter prostredníctvom e-mailu a informoval vás prostredníctvom neho o tovaroch, súťažiach, akciových ponukách, anketách a službách skupiny Kaufland.

Ďalej vyjadrujete súhlas, aby Kaufland uchovával údaje o tom, kde ste začali proces objednávania Newsletteru (napr. prostredníctvom kontaktného formulára, súťažného formulára alebo priamo prostredníctvom našej webstránky), aby sme mohli optimalizovať možnosti objednania Newsletteru. Pokiaľ ste pri požiadaní o zasielanie Newsletteru vyplnili aj nepovinné údaje o vašej osobe (oslovenie, meno, priezvisko), vyjadrujete súhlas, aby sme tieto údaje použili na účely vášho osobného oslovenia v rámci Newsletteru.

Súhlas so zasielaním Newsletteru môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti, pokiaľ kliknete na odhlasovací odkaz v niektorom zo zaslaných Newsletterov alebo na základe žiadosti zaslanej na internet@kaufland.sk. Následne viac od nás nebudete dostávať žiadny Newsletter. Nepovinné údaje môžete sami kedykoľvek zmeniť alebo vymazať.  Príslušný odkaz nájdete v dolnej časti Newsletteru. Následne budú nepovinné údaje bezodkladne vymazané alebo v súlade s vašou požiadavkou zmenené.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom získaných v rámci objednávky Newsletteru majú len príslušné odborné oddelenia Kauflandu, ktoré sú poverené realizáciou a starostlivosťou o zasielanie Newsletteru. Pokiaľ je rozosielaním Newsletteru poverený sprostredkovateľ, bude tento zmluvne zaviazaný v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ a z našej strany pravidelne kontrolovaný ohľadne vykonávania vhodných organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Pokiaľ ste odvolali súhlas na zasielanie Newsletteru, budú vaše údaje ako príjemcu okamžite zablokované a následne vymazané. Následne už viac nebudete od nás dostávať reklamu (napr. Newslettery, informačné e-maily a pod.).

7. Automatické vyhľadávanie predajní

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Je naším cieľom, aby sme vám pri návšteve našej webstránky automaticky zobrazovali aktuálne ponuky a informácie relevantné pre váš región. Za týmto účelom používa naša webstránka pri jej prvom načítaní na koncovom zariadení (PC, notebook, smartfón, tablet) tzv. geolokalizačnú funkciu API. Za týmto účelom budú po prvom načítaní tejto webstránky získané rôznorodé údaje pre určenie polohy vášho koncového zariadenia (údaje GPS o polohe zariadenia, údaje WLAN siete, v ktorej je v tom čase koncové zariadenie prihlásené, geografické informácie o použitej IP-adrese), aby bolo možné určiť polohu vášho zariadenia. O aké údaje v konkrétnom prípade presne pôjde, závisí od nastavení vášho zariadenia. Určenie polohy vášho zariadenia prebieha priamo vo vašom internetovom prehliadači resp. v operačnom systéme vášho zariadenia a tieto údaje nie sú súčasťou údajov spracúvaných Kauflandom. Údaje o vašej polohe neuchovávame. Tieto údaje sú používané len v reálnom čase, aby sme vám na základe vašej aktuálnej polohy vedeli vyhľadať a ponúknuť najbližšiu predajňu Kaufland. Predajňu ponúknutú na základe automatického vyhľadávania môžete kedykoľvek manuálne zmeniť. Informácie o takto zvolenej predajni budú následne uchované prostredníctvom permanentného súboru Cookie v internetovom prehliadači vášho koncového zariadenia, aby sme vám pri budúcich návštevách našej webstránky zobrazovali lokálne relevantné ponuky. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa tohto bodu je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ (nevyhnutné spracúvanie údajov za účelom zobrazovania informácií relevantných pre užívateľa). Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu poskytovať zákazníkom len lokálne relevantné informácie.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: V rámci vyhľadávania filiálok dôjde k vytvoreniu súboru Cookie, ktorý obsahuje výlučne informáciu o vašom priradení ku konkrétnej predajni Kaufland. Tento bude pri vašej nasledujúcej návšteve našej webstránky automaticky načítaný. Okrem toho nemá nikto prístup k informácii o vašom priradení ku konkrétnej predajni Kaufland, pokiaľ ste na to neudelili osobitný výslovný súhlas o opaku.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Informácia o vašom priradení ku konkrétnej predajni Kaufland zostáva uložená vo vašom internetovom prehliadači v príslušnom súbore Cookie dovtedy, kým tento súbor Cookie nevymažete alebo sami manuálne nepriradíte k svojej osobe inú predajňu Kaufland.

8. Použitie cookies

Prevádzkovateľ, účely spracúvania údajov a právne základy:

My, Kaufland Slovenská republika v.o.s., sme prevádzkovateľom pri spracúvaní údajov v súvislosti s použitím takzvaných cookies a iných podobných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov na všetkých (pod-) doménach na www.kaufland.sk.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartphone, apod.), keď navštívite naše webové stránky. Cookies na vašom koncovom zariadení nespôsobujú žiadne škody, neobsahujú žiadne víry, trójske kone či iný škodlivý software. Do cookies sa ukladajú informácie, ktoré vždy vyplývajú z používania konkrétneho koncového zariadenia. To však neznamená, že by sme týmto spôsobom priamo získali informácie o Vašej identite.  

Použitie cookies a iných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov slúži, podľa kategórie cookies, resp. inej technológie, na nasledujúce účely:

 • Technicky nevyhnutné:
  Tu patria cookies a podobné technológie, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (potrebné napríklad pre správne zobrazenie našich webových stránok/Vami zvolených funkcií, k uchovávaniu Vašich prihlásení v sekcii Login atď.). Zoznam všetkých používaných, technicky nevyhnutných technológií / cookies nájdete tu.
  Používanie technicky nevyhnutných cookies a podobných technológií z kategórie „Technicky nevyhnutné“ prebieha s ohľadom na § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o elektronických komunikáciách. Následné spracúvanie osobných údajov prebieha na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f.)  Nariadenia EÚ.
 • Analytické: Vďaka týmto technológiám sme schopní zohľadniť Vaše skutočné, ako aj predpokladané preferencie, a to za účelom umožnenia Vám pohodlne používať naše webové stránky. Vďaka Vašim nastaveniam sme napríklad schopní zobraziť Vám naše webové stránky v niektorom z pre Vás zrozumiteľnom jazyku. Okrem toho sme schopní, týmto spôsobom, zabrániť tomu, aby sa Vám zobrazovali produkty, ktoré nie sú dostupné vo Vašom regióne. Zoznam všetkých používaných „analytických technológií / cookies“ nájdete tu.
  Používanie cookies a podobných technológií z kategórie „Analytické“ prebieha s ohľadom na § 109 ods. 8 Zákona č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o elektronických komunikáciách. Následné spracúvanie osobných údajov prebieha na základe Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a.)  Nariadenia EÚ.
 • Štatistické: Tieto technológie nám umožňujú vytvárať pseudonymné štatistiky týkajúce sa používania našich služieb, a to za účelom ich prispôsobenia konkrétnym potrebám. Vďaka tomu vieme napríklad určiť spôsob, akým prispôsobíme naše webové stránky ešte lepšie potrebám používateľov. Zoznam všetkých používaných „štatistických technológií / cookies“ nájdete tu. Používanie cookies a podobných technológií z kategórie „Štatistické“ prebieha s ohľadom na § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o elektronických komunikáciách.
  Následné spracúvanie osobných údajov prebieha na základe Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1, písm. a.)  Nariadenia EÚ.
 • Marketingové: Prostredníctvom tejto technológie sme schopní Vám zobraziť pre Vás vhodný reklamný obsah, ktorý sa odvíja od analýzy Vášho pseudonymného užívateľského správania. Vaše užívateľské správanie je možné vysledovať tiež prostredníctvom rôznych webových stránok, prehliadačov alebo koncových zariadení, a to prostredníctvom ID používateľa (jednoznačného identifikátora).
  Udelením súhlasu so získavaním údajov, týkajúcich sa Vášho pseudonymného používateľského profilu a jeho zdieľaním, spolu so pseudonymným ID používateľa, za reklamnými účelmi, sa Vám môže, na iných webových stránkach Kauflandu a v rámci služieb, prípadne na iných kanáloch poskytovaných tretími osobami , zobrazovať pre Vás relevantný reklamný obsah, ktorý zodpovedá Vašim predpokladaným záujmom, ktoré je možné odvodiť z Vášho používateľského profilu. Súčasne analyzujeme Vaše používanie webových stránok Kauflandu (napr. pozreté alebo otvorené reklamné bannery), a to jednak za účelom optimalizovania našich reklamných inzerátov a ponúk pre Vás a našich ostatných zákazníkov a tiež za účelom poskytnutia pseudonymných údajov našim reklamným partnerom, a to s cieľom, aby títo mohli vykonať zúčtovanie a optimalizovať svoje marketingové kampane. Naši reklamní partneri nebudú spôsobilí tieto informácie priradiť k Vašej osobe. Pokiaľ neudelíte súhlas alebo tento súhlas, s účinkami do budúcnosti, odvoláte, bude sa Vám zobrazovať už len náhodný obsah na príslušných banneroch týkajúcich sa našich služieb a webových stránkach, ako aj u tretích osôb. Zoznam všetkých používaných „marketingových technológií/cookies“ nájdete tu.

Používanie cookies a podobných technológií z kategórie „Marketing“ prebieha s ohľadom na § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o elektronických komunikáciách. Následné spracúvanie osobných údajov prebieha na základe Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a.)  Nariadenia EÚ.

V rámci používania cookies a podobných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov sa budú v závislosti od účelu spracúvať predovšetkým nasledujúce typy osobných údajov:

Technicky nevyhnutné

 • Vstupy užívateľa, aby sa mohli uchovať vstupy na viacerých podstránkach (napr. voľba vašej preferovanej predajne v Hľadaní predajne);
 • Autentifikačné údaje na identifikáciu užívateľa po prihlásení na získanie prístupu k autorizovanému obsahu pri nasledujúcich návštevách (napr. prístup k zákazníckemu kontu);
 • Udalosti súvisiace  s bezpečnosťou (napr. rozoznanie často neúspešných pokusov o prihlásenie);
 • Dáta na prehrávanie multimediálneho obsahu (napr. prehrávanie (produktových) videí, ktoré si vybral užívateľ).

Analytické:

 • Nastavenia prispôsobenia používateľského rozhrania, ktoré nie sú spojené s trvalým identifikátorom (napr. aktívna voľba jazyka alebo konkrétne zobrazenie vyhľadávacích dopytov alebo máp v Hľadaní predajne).

Štatistické:

 • Pseudonymizovaný užívateľský profil s informáciami o používaní našich webových stránok. Toto zahrnuje predovšetkým:
  • Typ/verzia prehliadača,
  • používaný operačný systém,
  • Referrer-URL (stránka, ktorú ste navštívili predtým),
  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
  • čas požiadavky servera,
  • individuálne ID užívateľa a
  • spustené udalosti na webovej stránke (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa sa pri tomto pravidelne anonymizuje, takže vysledovateľnosť Vašej osoby pomocou tejto adresy je zásadne vylúčená.
 • Vaše užívateľské ID spojíme s ďalšími údajmi o vás (napr. meno, e-mailová adresa, atď.) iba s vašim osobitným výslovným súhlasom (pozri napr. bod 6 týchto Zásad o ochrane údajov). Na základe samotného užívateľského ID nie je možné zistiť Vašu totožnosť.

Marketingové

 • Pseudonymizovaný užívateľský profil s informáciami o používaní našich webových stránok. Toto zahŕňa predovšetkým:
  • IP adresu,
  • individuálne užívateľské ID;
  • potenciálne záujmy o produkt,
  • spustené udalosti na webovej stránke (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa sa pri tomto pravidelne anonymizuje, takže vysledovateľnosť Vašej osoby pomocou tejto adresy je zásadne vylúčená.
 • Vaše užívateľské ID spojíme s ďalšími údajmi o vás (napr. meno, e-mailová adresa, atď.) iba s vašim osobitným výslovným súhlasom (pozri napr. bod 6 týchto Zásad o ochrane údajov). Na základe samotného užívateľského ID nie je možné vyvodiť akékoľvek závery o vašej osobe. Užívateľské ID a jemu príslušné užívateľské profily môžeme príp. zdieľať cez poskytovateľov reklamných sietí tretím stranám.

Právnym základom pre použitie cookies pre preferencie, štatistiku a marketing a podobných technológií je váš súhlas podľa článku 6 odstavca 1 písmena a) Nariadenia EÚ. Právnym základom pre použitie technicky nutných cookies a podobných technológií je článok 6 odstavec 1 písmeno b) Nariadenia EÚ, to znamená, že vaše údaje spracúvame na účely poskytovania našich služieb počas prípravy alebo vykonávania zmluvy.

8.1 Webtracking prostredníctvom nástroja Adobe Analytics

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Údaje, ktoré získame počas vášho používania našej webstránky (t. j. webstránka, z ktorej bol súbor vyžiadaný, názov súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, stav prístupu ako „súbor prenesený“ alebo „súbor nenájdený“ a pod., opis typu používaného internetového prehliadača a anonymizovaná IP-adresa skrátená o tri posledné číslice), budú z našej strany použité na účely skvalitňovania užívateľského prostredia, štatistického vyhodnocovania, prispôsobovania našich webstránok vašim potrebám, zobrazovania reklamy (zobrazovanie informácií o produktoch na príslušných „ikonách“ tejto webstránky, ktoré zodpovedajú vášmu „klikaniu“ na stránke www.kaufland.sk) a na zamedzenie znefunkčnenia našej webstránky. V tejto súvislosti používame súbory Cookies, ktorými sa riadi nastavenie vášho pripojenia na naše webstránky počas vašej návštevy. V tejto súvislosti bude zo strany nami poverenej spoločnosti Adobe Systems GmbH vytvorený permanentný súbor Cookie vo vašom internetovom prehliadači za účelom vytvorenia pseudonymizovaného užívateľského profilu. Tento permanentný súbor Cookie nám umožňuje opätovné rozpoznanie vášho prehliadača pri ďalšej návšteve našej webstránky. Uvedené nám slúži na účely reklamy, prieskumu trhu a prispôsobenia nastavení našej webstránky, ktoré by  najviac zodpovedalo vašim potrebám.

Údaje získané prostredníctvom Adobe-Analytics-Technologie nebudú použité na účely identifikovania konkrétneho návštevníka našej webstránky. Užívateľské údaje uložené v súbore Cookie rovnako nebudú priradené k osobným údajom nositeľa pseudonymu. Právnym základom pre uchovávanie a používanie permanentného súboru Cookie je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Adobe Systems GmbH môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku. V takom prípade bude zo strany spoločnosti Adobe vytvorený vo vašom prehliadači permanentný „Do not track“ Cookie a nástroj Adobe Analytics Technologie viac nebude vo vzťahu k vám používaný.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom z vášho zákazníckeho konta Kaufland majú len príslušné odborné oddelenia v rámci skupiny Kaufland (Marketing / Business Inteligence ), ktoré sú poverené starostlivosťou o webstránku www.kaufland.sk a o zákaznícke kontá Kaufland. Pokiaľ spoločnosť Adobe Systems GmbH alebo ďalší technický poskytovatelia služieb získajú prístup k vašim osobným údajom z dôvodu nevyhnutnosti poskytnutia odbornej podpory, bude s nimi uzatvorená zmluva o spracúvaní údajov z poverenia v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ.

8.2 Nástroj Google Conversion Tool

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Táto webstránka používa okrem toho nástroj Google Conversion Tool za účelom pseudonymizovanej internej analýzy úspešnosti  zobrazenej reklamy. Pokiaľ sa na našu webstránku dostanete skrz kliknutie na tam zobrazenú reklamu Kauflandu (textová reklama, reklamný banner), bude prostredníctvom tam umiestneného reklamného banneru vo vašom internetovom prehliadači uložený súbor Cookie. Pokiaľ bol predmetný reklamný banner súčasťou reklamnej kampane spoločnosti Google, vytvorí Google príslušný súbor Cookie pri kliknutí na reklamný banner. Náš konverzný partner, rovnako ani Kaufland, nemôže následne vidieť, aké iné internetové stránky ste navštívili. V tejto súvislosti nezhromažďujeme ani nezískavame žiadne údaje, na základe ktorých by bolo možné vás osobne identifikovať. Informácie získané pomocou Conversion Trackings slúžia výlučne na účely štatistického vyhodnocovania úspešnosti a využívania našich reklamných kampaní. Tieto súbory Cookies strácajú platnosť po uplynutí doby 30 dní. Právnym základom pre toto použitie technológie cookie  je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Pokiaľ sa na tejto analýze nechcete zúčastniť, môžete prostredníctvom nastavení vášho internetového prehliadača ukladanie súborov Cookies deaktivovať alebo cez tento odkaz (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) podať námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Informácia, že ste sa ako anonymný návštevník stránky na našu webstránku dostali prostredníctvom reklamného banneru Kaufland, bude načítaná z vášho súboru Cookie a spracúvaná Kauflandom a naším konverzným partnerom (napr. Google) na anonymnom základe. Vaše osobné údaje nebudú postúpené na tretiu stranu.

8.3 Reklamná sieť Google Display

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame okrem toho technológie pre tzv. Remarketing od spoločnosti Google. Za týmto účelom vytvárame súbory Cookies, aby sme váš počítač opätovne rozpoznali na iných webstránkach, ktoré sa podieľajú na reklamnej sieti Google Display, a to na základe protokolovaných údajov (návšteva našej webstránky vrátane dátumu a času návštevy, prednostne používaný jazyk, typ internetového prehliadača a operačného systému) a aby sa vám na týchto stránkach zobrazovali reklamy ušité na mieru podľa vašich predpokladaných záujmov. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kategórie, na základe ktorých vám je prostredníctvom tejto technológie zobrazovaná reklama založená na vašich záujmoch v rámci celej reklamnej siete Google Display - si môžete pozrieť a prispôsobiť (pridať alebo odstrániť záujmy) prostredníctvom „Nastavenia reklám“ na stránke spoločnosti Google. Prostredníctvom tohto nástroja môžete namietať používanie súborov Cookies na účely reklamy prispôsobenej vašim záujmom v reklamnej sieti Google Display ako takej, ak si stiahnete a nainštalujete plugin na deaktiváciu používania súborov Cookies do vášho internetového prehliadača. Ďalšie informácie k personalizovanému zobrazovaniu reklamy prostredníctvom Googlu nájdete tiež tu.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky na internete, ktorých poskytovatelia poskytli svoje reklamné plochy reklamnej sieti Google Display, budú informácie zo súboru Cookie poskytovateľom tejto webstránky automaticky načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe vašich predpokladaných záujmov. Tieto informácie o dočasnom anonymnom vyhodnotení nebudú uchovávané prevádzkovateľmi iných webstránok.

8.4 Služba Facebook Conversion Technologie

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame služby „Facebook Conversion Pixel“ a „Facebook Remarketing“. Na základe služby Facebook Conversion Pixels dokážeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku, na základe čoho bol presmerovaný na našu webstránku. Nedokážeme však vidieť, aké iné webstránky ste navštívili. Údaje získané prostredníctvom služby Facebook Conversion Pixel slúžia výlučne na účely štatistického vyhodnocovania úspešnosti a využívania našich reklamných kampaní na Facebooku. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Prostredníctvom služby Facebook Remarketing Technologie môžu byť užívatelia, ktorí navštívili naše webstránky,  opätovne oslovovaní prostredníctvom cielenej reklamy na stránkach Facebooku. Kaufland nezhromažďuje ani nezískava v tejto súvislosti žiadne informácie, ktorým užívateľom Facebooku bola takáto cielená reklama skutočne zobrazená. Identifikácia konkrétneho užívateľa rovnako z našej strany nie je možná. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kedykoľvek môžete takéto spracúvanie údajov namietať. Za týmto účelom musíte len kliknúť na nasledujúci odkaz (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej stránky potvrdiť vašu námietku.

Bližšie informácie o účeloch a rozsahu získavania a spracúvania vašich osobných údajov prostredníctvom Facebooku, ako aj možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia na Facebooku nájdete vo Facebook Datenrichtlinie. Prostredníctvom Digital Advertising Alliance v USA, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanade resp. cez European Interactive Digital Advertising Alliance v Európe resp. prostredníctvom nastavení vášho koncového zariadenia, ich môžete deaktivovať tak, aby vám nebola zobrazovaná cielená reklama zo strany Facebooku a iných podieľajúcich sa spoločností.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Na základe služby Facebook Conversion Pixels dokážeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku, na základe čoho bol presmerovaný na našu webstránku. Informácie vytvorené prostredníctvom súboru Cookie a/alebo grafiky o používaní našej webstránky sú prenášané na servery spoločnosti Facebook v USA, kde sú uchovávané. Facebook používa takto získané informácie za účelom vyhodnocovania správania užívateľov s ohľadom na Facebook reklamu. Facebook môže tieto údaje prípadne aj ďalej prenášať na tretie strany, pokiaľ mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov alebo tretia strana pre Facebook spracúva osobné údaje na základe poverenia. Vaša IP-adresa nebude spájaná zo strany Facebooku s inými údajmi uchovávanými Facebookom.

8.5 Retargeting a meranie úspešnosti reklamy prostredníctvom nástroja Weerfolgsmessung Double Click

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti  Double Click. Účel služieb poskytovaných zo strany Double Click pozostáva v opakovanom rozpoznaní skorších návštevníkov webových stránok reklamných zákazníkov Double Click (webstránky, aplikácie a newslettery) za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Double Click používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka webstránok. Právnym základom pre toto ukladanie údajov a ich použitie prostredníctvom permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou týchto súborov Cookies môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť tu uvedený odkaz (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštívite iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi Double Click, budú informácie z permanentného súboru Double Click-Cookie načítané (to súwebové stránky navštívené prostredníctvom prehliadača) za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

8.6 Retargeting technológia a meranie úspešnosti reklamy nástrojom spoločnosti Adform

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti Adform. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Adform pozostáva v opakovanom rozpoznaní bývalého návštevníka stránok zákazníkov spoločnosti Adform za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Adform používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Adform môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi spoločnosti Adform, budú informácie z permanentného súboru Cookie spoločnosti Adform načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

8.7 Retargeting technológia a meranie úspešnosti reklamy nástrojom spoločnosti Etarget

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti Etarget. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Etarget pozostáva v opakovanom rozpoznaní bývalého návštevníka stránok zákazníkov spoločnosti Etarget za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Etarget používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Etarget môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi spoločnosti Etarget, budú informácie z permanentného súboru Cookie spoločnosti Etarget načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

8.8 Retargeting technológia a meranie úspešnosti reklamy nástrojom spoločnosti Gemius

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu vyhodnocovanie reklám a štatistické zisťovania od spoločnosti Gemius. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Gemius pozostáva v anonymnom vyhodnocovaní štatistických údajov o zásahu reklám a ich úspešnosti a o anonymizovanom užívateľskom správaní na sledovaných webstránkach. Gemius používa na tieto účely súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Gemius môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača vyplníte zisťovací dotazník o vašom správaní na internete, tak spoločnosť Gemius spojí vaše socio-demografické údaje s vašou štatistickou históriou správania na sledovaných webstránkach. Gemius nespracováva vaše osobné údaje ani ich neukladá.

8.9 Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania Cookies

Dobu uchovávania cookies môžete zistiť v našich ustanoveniach k používaniu cookies. Ak sa v stĺpci „Priebeh“ nachádza údaj „trvalý“, bude táto cookie vždy uložená natrvalo, až kým neodvoláte svoj príslušný súhlas.


8.10 Prehľad všetkých možností námietok

Nižšie uvedené analytické nástroje a nástroje pre tzv. tracking v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ sú prepojené s našou webstránkou. Ich použitie môžete namietať s účinnosťou do budúcnosti kliknutím na príslušné odkazy uvedené v tabuľke.

Poskytovateľ služby: Adobe Webtracking System; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: Google Conversion Tool;
Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Google-Display-reklamná sieť; Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Facebook Conversion Technologie; Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Retargeting a nástroj na meranie úspešnosti reklamy Double Click: Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Retargeting und nástroj na meranie úspešnosti reklamy Adform; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: : Retargeting und nástroj na meranie úspešnosti reklamy Etarget;
Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: : Retargeting und nástroj na meranie úspešnosti reklamy Gemius;
Odkaz na možnosť namietať


8.11 Adobe Target

Účel spracúvania osobných údajov/Právny základ: Využívame software Adobe Target spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko), a to za účelom analyzovania a optimalizovania našej webovej stránky. Pomocou softvéru Adobe Target je možné vykonať tzv. A/B testy alebo multivariantové testy na webovej stránke. Softvér pritom umožňuje, v porovnaní s originálnou verziou webovej stránky, modulovať variant (odlišný design alebo obsah), a to s cieľom zistiť zákazníkmi preferovaný variant a príslušne optimalizovať webovú stránku potrebám návštevníkov. Modulácia variantov môže v týchto prípadoch, pre určité segmenty návštevníkov, prebiehať aj trvalo. Pritom nedôjde k uchovávaniu alebo spracúvaniu žiadnych osobných údajov. Nedochádza ani k zhromažďovaniu alebo spracúvaniu ucelených IP adries alebo dát, prostredníctvom ktorých je možné spätne určiť identitu konkrétnej osoby. Užívateľské správanie bude vyhodnocované na základe kvantitatívnych metód, pričom môže byť opätovne rozpoznateľné prostredníctvom individuálnych ID. Modulácia testov a variantov prebieha prostredníctvom tzv. „session-cookies“ (súbory cookie relácie) a “permanent-cookies“ (trvalé súbory cookie). Prvé budú uchovávané vo vyrovnávacej pamäti výhradne po dobu, počas ktorej budete používať našu webovú stránku. „Permanent cookies“ sa použijú za účelom zachytenia informácií o užívateľoch, ktorí navštívia našu webovú stránku opakovane.

V rámci týchto účelov používania dôjde k spracúvaniu osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR – t.j. na základe udeleného súhlasu, a to akceptovaním tzv. „marketing-cookies“. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti, kliknutím sem.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Informácie, ktoré môžeme zhromažďovať využitím cookies budeme spracúvať prostredníctvom Adobe. Vaše osobné údaje nebudú pritom ďalej poskytované tretím osobám.

Súbory cookies

9. Napojené YouTube videá

Na niektorých našich webstránkach alebo čiastočne aj na hlavnej stránke www.predajne.kaufland.sk môžu byť umiestnené video súbory prostredníctvom prehrávača služby YouTube. Pokiaľ video spustíte, dostanete sa prostredníctvom prehrávača priamo na stránku www.youtube.com  patriacej spoločnosti Google Inc. Ako Kaufland nemáme žiadny dosah na rozsah spracúvaných údajov ani na spôsob, akým s nimi bude zaobchádzané zo strany spoločnosti Google Inc. V tejto súvislosti nesie výlučnú zodpovednosť spoločnosť Google Inc. Bližšie informácie ohľadne zaobchádzania s vašimi údajmi zo strany spoločnosti Google Inc. nájdete pod nasledujúcim odkazom: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

10. Kaufland leták a novinky zasielané prostredníctvom WhatsApp

Účel spracúvania osobných údajov/Právny základ:

Môžete dostávať náš aktuálny leták, týkajúci sa vašej predajne Kaufland, ako aj ďalšie novinky ohľadom rozmanitosti našich výrobkov, aktuálnych, ako aj nadchádzajúcich akciách a ponukách, súťažných hier, online obchodov, dotazníkov, kvízov a receptov. Za týmto účelom spracúvame vaše telefónne číslo a vaše profilové meno na WhatsApp, tak, aby sme vás vedeli osobne osloviť. Okrem toho spracúvame jednu z vami uvedených adries, aby ste si vedeli vybrať pre vás vhodnú predajňu Kaufland a aby sme vám mohli zaslať jednorazovo aktuálny leták týkajúci sa tejto predajne (napr. prostredníctvom odkazu alebo na stiahnutie). Tým, že nám dobrovoľne oznámite ľubovoľnú vašu adresu, udeľujete nám váš súhlas s doručovaním letáku. Vami oznámená adresa bude spracúvaná výhradne na účely výberu príslušnej predajne.

Okrem toho sa môžete registrovať, aby ste pravidelne dostávali náš leták, ako aj ďalšie novinky. Kliknutím na tlačítko „START“ alebo zadaním slova „Start“ udeľujete váš súhlas na pravidelné zasielanie letáku, ako aj ďalších informácií týkajúcich sa Kauflandu.

Váš súhlas zahŕňa odovzdanie vášho telefónneho čísla spoločnosti WhatsApp, prípadne ďalším spoločnostiam spriazneným so spoločnosťou WhatsApp – t.j. tiež na prenos osobných údajov do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a ktoré neposkytujú primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov.

Právnym základom pre takéto spracúvanie vašich osobných údajov je vami udelený súhlas podľa ustanovenia článku 6, ods. 1 písm. a.) Nariadenia GDPR. Vami udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na tlačítko „STOP“ alebo zaslaním správy, obsahujúcej slovo „STOP“, v chate, v dôsledku čoho už nedostanete ďalšie letáky a informácie prostredníctvom WhatsApp.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Ďalšie odovzdanie osobných údajov tretím osobám stojacim mimo skupinu Kaufland v zásade vylučujeme. Sprostredkovatelia v rámci skupiny Kaufland sú viazaní povinnosťami uvedenými v článku 28 Nariadenia GDPR.

Vaše telefónne číslo bude odovzdané spoločnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Dublin 2, Ireland, príp. ďalším spoločnostiam spriazneným so spoločnosťou WhatsApp. Všetky detaily k obchodným záležitostiam spoločnosti WhatsApp nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti WhatsApp, ktoré si môžete stiahnuť tu.

Doba uchovávania / Kritériá pre určenie doby uchovávania: Všetky osobné údaje, ktoré spracúvame v rámci zasielanie prospektu prostredníctvom WhatsApp budú využívané na účely zasielania letáku, a to až do odvolania vášho súhlasu. Po odvolaní vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje už naďalej spracúvané na účely zasielania letáku prostredníctvom WhatsApp a budú anonymizované. Pokiaľ nebudete po dobu 6 mesiacov s nami komunikovať prostredníctvom WhatsApp, vaše osobné údaje budú taktiež vymazané.

12. Kanál WhatsApp

Máte možnosť prihlásiť sa na odber správ kanála WhatsApp prevádzkovaného Kauflandom a dostávať aktuálne novinky z Kauflandu prostredníctvom správ o stave kanála. Ako prevádzkovateľ kanála nespracúvame žiadne vaše osobné údaje.

Upozorňujeme, že samotná WhatsApp aplikácia môže v rámci vašej zmluvy o používaní spracovávať dodatočné údaje v rámci predplatného kanála na svoje vlastné účely. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov kanálov WhatsApp.

12. Šifrovanie

Kaufland prijíma rôznorodé technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme v čo najvyššej možnej miere chránili vaše údaje pred možnými nežiaducimi prístupmi. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia sme zaviedli aj šifrovacie procesy. Vami poskytnuté údaje budú prenášané a ich pravosť overovaná v zašifrovanej forme prostredníctvom protokolu SSL (tzv. Secure Socket Layer), aby sa zabránilo ich zneužitiu tretími stranami. Uvedené si môžete všimnúť v stavovom riadku vášho prehliadača, kde je viditeľný symbol zamknutého zámku a cieľová adresa začína v tvare „https....“.

13. Spracovanie škodových udalostí

V prípade ak dôjde ku vzniku škody na zdraví či majetku, osobné údaje dotknutej osoby spracúvame v súvislosti so škodovou udalosťou z dôvodu oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. b), písm. f) a písm. j) Nariadenia EÚ, ktorými sú ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci, a ochrana majetku, a to najmä na účely evidencie vzniku, posúdenia zodpovednosti za škodu a riešenia škodovej udalosti spoločnosťou Kaufland, tiež jej zmluvnými partnermi pre účely vykonávania poisťovacej činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom č. 39/2015 Z.z o poisťovníctve, vrátane sprístupnenia osobných údajov tretím osobám v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením, ako aj na vymáhanie právnych nárokov, a to po nevyhnutne potrebnú dobu a po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať  v tejto súvislosti aj za účelom plnenia právnych povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR voči príslušným štátnym orgánom alebo organizáciám (najmä Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, súdnym orgánom, orgánom činným v trestnom konaní) alebo za účelom náhrady škody, ak nám táto povinnosť vyplýva z príslušných právnych predpisov. Tieto údaje môžu v určitých prípadoch zahŕňať aj osobitnú kategóriu osobných údajov ako sú napr. údaje o zdravotnom stave, pričom sa prihliada na čl.9 Nariadenia EÚ.

14. Práva dotknutej osoby

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máte právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom uchovávaným k vašej osobe.

Súčasne máte pri splnení zákonných predpokladov právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia EÚ), právo na vymazanie vašich osobných údajov (čl. 17 Nariadenia EÚ)  a na obmedzenie ich spracúvania (čl. 18 Nariadenia EÚ).

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží vám právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

15. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance
Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
E-mail:  dataprotection@kaufland.sk