Ochrana osobných údajov pre zákazníkov

Zásady ochrany osobných údajov
Informácie pre dotknuté osoby

Tieto zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Kaufland (ďalej len „zásady“) boli vypracované podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Pri návšteve našej webstránky www.kaufland.sk (ďalej len „webstránka“) chceme, aby ste sa cítili bezpečne a príjemne. Ochrane vášho súkromia prikladáme veľký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme vo vzťahu k zákazníkovi za znak kvality. Cieľom nasledujúcich ustanovení je informovať vás o zaobchádzaní pri získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov zo strany Kauflandu.

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ

Pokiaľ nie je v týchto zásadách uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ spoločnosť:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Sídlo:   Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
Tel.:     0800/15 28 35
E-mail: service@kaufland.sk

(ďalej len „Kaufland“)

2. Kontaktný formulár / E-mail / Telefonický hovor

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Je pre nás samozrejmosťou, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením kontaktného formulára, prostredníctvom telefonického hovoru alebo e-mailu, spracúvame dôverným spôsobom. Vaše osobné údaje používame výlučne na účel spracovania vášho zákazníckeho podnetu. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa tohto bodu je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ.

Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu zodpovedať otázky našich zákazníkov a vybaviť ich prípadné podnety, a tým neustále prispievať k zvyšovaniu ich spokojnosti.   

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prenos osobných údajov na tretiu stranu mimo skupinu Kaufland zásadne vylučujeme. Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ. Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné postúpiť váš podnet na nášho zmluvného partnera (napr. nášho dodávateľa v prípade požiadaviek týkajúcich sa špecifických produktov) za účelom jeho vybavenia. V týchto prípadoch bude váš podnet pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si tretia strana nemohla spojiť tento podnet s vašou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť tretej strane aj vaše osobné údaje, budeme vás o tejto potrebe vopred informovať a požiadame vás o udelenie príslušného súhlasu.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s vaším podnetom (pochvala, kritika, otázka alebo iný podnet) zaslanom prostredníctvom tejto webstránky alebo e-mailu, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované (prostredníctvom vymazania všetkých vašich identifikačných údajov). Doba uchovávania údajov (90 dní po zaslaní finálnej odpovede) odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu korešpondenciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už zákazníci nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich podnetom.   

3. Zákaznícke konto Kaufland a nákupný zoznam

Na tejto webstránke máte možnosť založiť si užívateľské konto (ďalej len „zákaznícke konto“), v rámci ktorého si môžete vytvárať nákupné zoznamy, ktoré si môžete uložiť alebo zdieľať s inými.

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Zákaznícke konto je nevyhnutné, aby ste si mohli začať vytvárať nákupné zoznamy. Tento virtuálny nákupný zoznam vám uľahčí nakupovanie tým, že si môžete ponúkané výrobky vopred digitálne vyhľadať. Okrem toho máte na tejto webstránke prístup k receptom, pričom jedným kliknutím si môžete do svojho nákupného zoznamu pridať potrebné suroviny. Vaše nákupné zoznamy si môžete následne kedykoľvek vytlačiť alebo si ich pri návšteve obchodu zobraziť prostredníctvom Kaufland aplikácie (ďalej len „K-App“) na vašom mobilnom zariadení. Súčasne môžete vaše nákupné zoznamy poslať inému užívateľovi so zákazníckym kontom Kaufland prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie WhatsApp. Za týmto účelom sa vytvorí odkaz (internetový link na nákupný zoznam), ktorý môžete zdieľať napr. prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie WhatsApp.

Za účelom zriadenia zákazníckeho konta budú od vás získané a použité nasledujúce povinné  údaje: vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa a heslo, ktoré si sami zvolíte. Vaša e-mailová adresa slúži výlučne ako vaše užívateľské meno na účely prihlásenia a využívania webstránky www.kaufland.sk resp. K-App (pokiaľ si budete priať K-App využívať, budete k nej mať automaticky zriadený prístup na základe vašej registrácie na stránke www.kaufland.sk s použitím rovnakých prihlasovacích údajov). Vaše meno bude použité  výlučne  na účely osobného oslovenia. Okrem toho budú pri používaní funkcie „nákupný zoznam“ uchovávané aj údaje o takto zaznamenaných tovaroch. Z toho vyplývajúce spracúvanie údajov z vášho zákazníckeho konta a vytvorených nákupných zoznamov sa neuskutoční bez vášho samostatne udeleného  výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov získaných v rámci používania vášho zákazníckeho konta Kaufland a funkcie „nákupný zoznam“ je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu umožniť registrovaným používateľom prístup a využívanie rozšírených funkcií zákazníckeho konta Kaufland.

Poznámka: Alternatívne si môžete zákaznícke konto vytvoriť a následne sa doň v budúcnosti prihlasovať prostredníctvom niektorého z vašich účtov na sociálnych sieťach –tzv. Social-Login (napr. cez Facebook, Twitter alebo Google+). Uvedené si však vyžaduje udelenie osobitného súhlasu. K takto preneseným údajom nájdete bližšie informácie v bode 4 týchto zásad označenom ako „Registrácia cez Social-Login“.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Údaje z vášho zákazníckeho konta môžu byť použité v rámci skupiny Kaufland len prostredníctvom príslušných odborných oddelení na účely technickej správy zákazníckych kont a anonymných štatistických vyhodnotení. Vaše údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, okrem ich prenosu v rámci skupiny Kaufland.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Vaše nákupné zoznamy zostávajú uložené vo vašom zákazníckom konte, pokiaľ ich vy sami nevymažete alebo  do doby, kedy dôjde k vymazaniu celého zákazníckeho konta na základe vašej žiadosti. O vymazanie vášho zákazníckeho konta Kaufland môžete kedykoľvek požiadať prostredníctvom e-mailu zaslaného na náš zákaznícky servis. Vaše zákaznícke konto bude bezodkladne vymazané, resp. trvalo anonymizované (prostredníctvom vymazania všetkých vašich identifikačných údajov). Následne si môžete kedykoľvek založiť nové zákaznícke konto. Pokiaľ nebudete vaše zákaznícke konto používať tri roky, bude z našej strany automaticky vymazané. V tejto súvislosti by sme vás ale radi upozornili, že vymazaním vášho zákazníckeho konta na našej webstránke dôjde aj k automatickému vymazaniu vášho zákazníckeho konta v K-App.   

4. Registrácia cez Social-Login

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Ponúkame vám možnosť zaregistrovať sa a následne sa prihlasovať do vášho zákazníckeho konta Kaufland na webstránke www.kaufland.sk a v K-App prostredníctvom niektorého z vašich účtov na sociálnych sieťach Facebook, Google+ alebo Twitter (ďalej len „Social-Login“). Navyše, váš účet na sociálnej sieti (Facebook, Google+ alebo Twitter) sa prepojí s vaším zákazníckym kontom Kaufland, aby ste sa prostredníctvom neho mohli autentifikovať a  prihlásiť sa do vášho zákazníckeho konta. Výhodou je, že v takomto prípade si nemusíte pamätať ďalšie nové heslo. Na základe prepojenia oboch účtov automaticky získame od spoločnosti Facebook Inc., Twitter Inc. resp. Google Inc. vaše nasledujúce údaje:

 • numerické identifikačné číslo vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti,
 • meno a priezvisko,
 • pohlavie,
 • užívateľské meno na príslušnej sociálnej sieti,
 • informáciu, či bol vás účet na príslušnej sociálnej sieti verifikovaný (v rozsahu „áno“ alebo „nie“),
 • internetový odkaz (link) na váš verejný profil na príslušnej sociálnej sieti.

Právnym základom pre spracúvanie vašich údajov získaných v rámci registrácie prostredníctvom Social-Login je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ špecifikovaný nižšie:

V prípade, že na účely registrácie do zákazníckeho konta Kaufland použijete Social-Login, udeľujete Kauflandu súhlas na nižšie špecifikované získavanie, spracúvanie a používanie vašich osobných údajov:

Týmto udeľujem súhlas, aby moje nasledujúce údaje mohli byť zo strany poskytovateľa sociálnej siete (Facebook, Google+ alebo Twitter) poskytnuté Kauflandu v rámci procesu registrácie do zákazníckeho konta Kaufland prostredníctvom Social-Login:

 • numerické identifikačné číslo vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti,
 • meno a priezvisko,
 • pohlavie,
 • užívateľské meno na príslušnej sociálnej sieti,
 • informáciu, či bol vás účet na príslušnej sociálnej sieti verifikovaný (v rozsahu „áno“ alebo „nie“).

Vyššie uvedené údaje je Kaufland oprávnený uchovávať v mojom osobnom zákazníckom konte a používať výlučne na účely prihlásenia a osobného oslovenia. Som si vedomý toho, že použitím Social-Login obdrží poskytovateľ sociálnej siete automaticky informáciu, že došlo k prepojeniu zákazníckeho účtu Kaufland na webstránke www.kaufland.sk s mojím účtom na príslušnej sociálnej sieti.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti prostredníctvom e-mailu na adresu: internet@kaufland.sk. V takomto prípade však nemôžete naďalej využívať funkciu Social-Login a musíte si vytvoriť zákaznícke konto Kaufland na základe štandardnej registrácie. Všetky údaje doposiaľ získané na základe súhlasu udeleného prostredníctvom Social-Login budú rovnako vymazané.

Ďalšie informácie k Social-Login prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Google+ a Twitter ako aj informácie ohľadne nastavení ochrany súkromia vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov  a podmienkach používania sociálnej siete:

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom z vášho zákazníckeho konta Kaufland majú len príslušné odborné oddelenia v rámci skupiny Kaufland, ktoré sú poverené starostlivosťou o webstránku a o správu zákazníckych kont Kaufland. Vaše údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, okrem ich prenosu v rámci skupiny Kaufland.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Údaje zo Social-Login budú uchovávané a používané v súlade s týmito zásadami, a to až do odvolania súhlasu.

5. Súťaže

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našej webstránke, na oficiálnych účtoch Kauflandu na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), na základe Newsletteru Kaufland (ďalej len „Newsletter“) alebo prostredníctvom K-App máte možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží organizovaných Kauflandom. Pokiaľ v osobitných zásadách ochrany osobných údajov konkrétnej súťaže nie je ustanovené inak, alebo ste nám neudelili výslovný súhlas v širšom rozsahu, budú osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci vašej účasti v súťaži, použité výlučne za účelom realizácie súťaže (žrebovanie výhercov, oznámenie o výhre, zaslanie výhry). Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaží je vo všeobecnosti čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. V prípade, že nám v rámci konkrétnej súťaže udelíte súhlas v širšom rozsahu je právnym základom pre spracúvanie takto poskytnutých osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Pokiaľ nám v rámci súťaže poskytnete súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti. Podrobnejšie informácie sú upravené v osobitných podmienkach ochrany osobných údajov príslušnej súťaže. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu riadne zrealizovať každú súťaž, ktorá bola zo strany Kauflandu vyhlásená.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom získaným v rámci súťaží má výlučne príslušné odborné oddelenie Kauflandu, ktoré danú súťaž realizuje. Vaše údaje budú poskytnuté tretej strane len v prípade, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné v súvislosti s realizáciou súťaže (napr. zasielanie výhier prostredníctvom sponzora súťaže) alebo pokiaľ ste nám na to udelili predchádzajúci výslovný súhlas.  

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Po skončení súťaže a oznámení výhercov budú údaje súťažiacich vymazané. Údaje výhercov vecných cien budú uchovávané počas trvania záručnej doby vzťahujúcej sa na výhru, aby v prípade zistených vád na vecných cenách si výherca mohol prostredníctvom Kauflandu uplatniť reklamáciu za účelom odstránenia vady alebo výmeny tovaru.

6. Súhlas so zasielaním reklamného Newsletteru prostredníctvom e-mailu

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Prostredníctvom rôznych kanálov (naša webstránka, webstránky súťaží, akcie) máte možnosť si objednať náš Newsletter. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v rámci zasielania Newsletteru je Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Účelom spracúvania osobných údajov podľa tohto bodu je informovanie príjemcov Newsletteru o tovaroch, súťažiach, akciových ponukách, anketách a službách poskytovaných spoločnosťami v rámci skupiny Kaufland.

Po odoslaní objednávkového formulára obdržíte od nás e-mail s potvrdzovacím odkazom (tzv. double opt in proces). Pokiaľ na odkaz uvedený v potvrdzujúcom e-maile kliknete v priebehu 7 dní odo dňa jeho doručenia, prihlásite sa na odber Newsletteru. Toto vám bude potvrdené presmerovaním na stránku Kauflandu s informáciou o potvrdení odberu Newsletteru.

Potvrdením prihlásenia sa na odber Newsletteru vyjadrujete váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v tomto súhlase. Bez vyjadrenia súhlasu alebo aktivácie potvrdzovacieho odkazu vám žiaľ nemôžeme Newsletter zasielať.

Pokiaľ ste sa prihlásili na odber bezplatného Newsletteru, udeľujete týmto Kauflandu súhlas, aby Kaufland spracúval povinné údaje získané z objednávkového formulára – t. j. údaj o vašej e-mailovej adrese, aby vám Kaufland mohol zasielať Newsletter prostredníctvom e-mailu a informoval vás prostredníctvom neho o tovaroch, súťažiach, akciových ponukách, anketách a službách skupiny Kaufland.

Ďalej vyjadrujete súhlas, aby Kaufland uchovával údaje o tom, kde ste začali proces objednávania Newsletteru (napr. prostredníctvom kontaktného formulára, súťažného formulára alebo priamo prostredníctvom našej webstránky), aby sme mohli optimalizovať možnosti objednania Newsletteru. Pokiaľ ste pri požiadaní o zasielanie Newsletteru vyplnili aj nepovinné údaje o vašej osobe (oslovenie, meno, priezvisko), vyjadrujete súhlas, aby sme tieto údaje použili na účely vášho osobného oslovenia v rámci Newsletteru.

Súhlas so zasielaním Newsletteru môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti, pokiaľ kliknete na odhlasovací odkaz v niektorom zo zaslaných Newsletterov alebo na základe žiadosti zaslanej na internet@kaufland.sk. Následne viac od nás nebudete dostávať žiadny Newsletter. Nepovinné údaje môžete sami kedykoľvek zmeniť alebo vymazať. Príslušný odkaz nájdete v dolnej časti Newsletteru. Následne budú nepovinné údaje bezodkladne vymazané alebo v súlade s vašou požiadavkou zmenené.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom získaných v rámci objednávky Newsletteru majú len príslušné odborné oddelenia Kauflandu, ktoré sú poverené realizáciou a starostlivosťou o zasielanie Newsletteru. Pokiaľ je rozosielaním Newsletteru poverený sprostredkovateľ, bude tento zmluvne zaviazaný v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ a z našej strany pravidelne kontrolovaný ohľadne vykonávania vhodných organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Pokiaľ ste odvolali súhlas na zasielanie Newsletteru, budú vaše údaje ako príjemcu okamžite zablokované a následne vymazané. Následne už viac nebudete od nás dostávať reklamu (napr. Newslettery, informačné e-maily a pod.).

7. Automatické vyhľadávanie predajní

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Je naším cieľom, aby sme vám pri návšteve našej webstránky automaticky zobrazovali aktuálne ponuky a informácie relevantné pre váš región. Za týmto účelom používa naša webstránka pri jej prvom načítaní na koncovom zariadení (PC, notebook, smartfón, tablet) tzv. geolokalizačnú funkciu API. Za týmto účelom budú po prvom načítaní tejto webstránky získané rôznorodé údaje pre určenie polohy vášho koncového zariadenia (údaje GPS o polohe zariadenia, údaje WLAN siete, v ktorej je v tom čase koncové zariadenie prihlásené, geografické informácie o použitej IP-adrese), aby bolo možné určiť polohu vášho zariadenia. O aké údaje v konkrétnom prípade presne pôjde, závisí od nastavení vášho zariadenia. Určenie polohy vášho zariadenia prebieha priamo vo vašom internetovom prehliadači resp. v operačnom systéme vášho zariadenia a tieto údaje nie sú súčasťou údajov spracúvaných Kauflandom. Údaje o vašej polohe neuchovávame. Tieto údaje sú používané len v reálnom čase, aby sme vám na základe vašej aktuálnej polohy vedeli vyhľadať a ponúknuť najbližšiu predajňu Kaufland. Predajňu ponúknutú na základe automatického vyhľadávania môžete kedykoľvek manuálne zmeniť. Informácie o takto zvolenej predajni budú následne uchované prostredníctvom permanentného súboru Cookie v internetovom prehliadači vášho koncového zariadenia, aby sme vám pri budúcich návštevách našej webstránky zobrazovali lokálne relevantné ponuky. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa tohto bodu je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ (nevyhnutné spracúvanie údajov za účelom zobrazovania informácií relevantných pre užívateľa). Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu poskytovať zákazníkom len lokálne relevantné informácie.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: V rámci vyhľadávania filiálok dôjde k vytvoreniu súboru Cookie, ktorý obsahuje výlučne informáciu o vašom priradení ku konkrétnej predajni Kaufland. Tento bude pri vašej nasledujúcej návšteve našej webstránky automaticky načítaný. Okrem toho nemá nikto prístup k informácii o vašom priradení ku konkrétnej predajni Kaufland, pokiaľ ste na to neudelili osobitný výslovný súhlas o opaku.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Informácia o vašom priradení ku konkrétnej predajni Kaufland zostáva uložená vo vašom internetovom prehliadači v príslušnom súbore Cookie dovtedy, kým tento súbor Cookie nevymažete alebo sami manuálne nepriradíte k svojej osobe inú predajňu Kaufland.

8. Používanie súborov Cookies

Na tejto webstránke používame súbory Cookies. Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri vašej návšteve tejto webstránky zasielané naším webovým serverom do vášho koncového zariadenia (PC, notebook, smartfón, tablet) a uložené vo vami používanom internetovom prehliadači. Nami používané súbory Cookies môžu plniť rozličné funkcie. V nasledujúcich ustanoveniach vás bližšie informujeme o jednotlivých typoch súboroch Cookies, ktoré používame a o účele ich použitia.

Váš internetový prehliadač môžete nastaviť takým spôsobom, aby vás o umiestňovaní súborov Cookies informoval. Takto bude používanie súborov Cookies pre vás transparentné. Okrem toho môžete svoj internetový prehliadač nastaviť aj tak, že vo všeobecnosti nebude umožňovať používanie súborov Cookies, alebo tak, že bude brániť použitiu súborov Cookies len od konkrétnych poskytovateľov. Radi by sme vás však upozornili, že takéto nastavenie vášho prehliadača môže za istých okolností obmedziť využívanie jednotlivých funkcií našej webstránky.

8.1 Webtracking prostredníctvom nástroja Adobe Analytics Technologie

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Údaje, ktoré získame počas vášho používania našej webstránky (t. j. webstránka, z ktorej bol súbor vyžiadaný, názov súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, stav prístupu ako „súbor prenesený“ alebo „súbor nenájdený“ a pod., opis typu používaného internetového prehliadača a anonymizovaná IP-adresa skrátená o tri posledné číslice), budú z našej strany použité na účely skvalitňovania užívateľského prostredia, štatistického vyhodnocovania, prispôsobovania našich webstránok vašim potrebám, zobrazovania reklamy (zobrazovanie informácií o produktoch na príslušných „ikonách“ tejto webstránky, ktoré zodpovedajú vášmu „klikaniu“ na stránke www.kaufland.sk) a na zamedzenie znefunkčnenia našej webstránky. V tejto súvislosti používame súbory Cookies, ktorými sa riadi nastavenie vášho pripojenia na naše webstránky počas vašej návštevy. V tejto súvislosti bude zo strany nami poverenej spoločnosti Adobe Systems GmbH vytvorený permanentný súbor Cookie vo vašom internetovom prehliadači za účelom vytvorenia pseudonymizovaného užívateľského profilu. Tento permanentný súbor Cookie nám umožňuje opätovné rozpoznanie vášho prehliadača pri ďalšej návšteve našej webstránky. Uvedené nám slúži na účely reklamy, prieskumu trhu a prispôsobenia nastavení našej webstránky, ktoré by  najviac zodpovedalo vašim potrebám.

Údaje získané prostredníctvom Adobe-Analytics-Technologie nebudú použité na účely identifikovania konkrétneho návštevníka našej webstránky. Užívateľské údaje uložené v súbore Cookie rovnako nebudú priradené k osobným údajom nositeľa pseudonymu. Právnym základom pre uchovávanie a používanie permanentného súboru Cookie je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností.

Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Adobe Systems GmbH môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.8 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku. V takom prípade bude zo strany spoločnosti Adobe vytvorený vo vašom prehliadači permanentný „Do not track“ Cookie a nástroj Adobe Analytics Technologie viac nebude vo vzťahu k vám používaný.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom z vášho zákazníckeho konta Kaufland majú len príslušné odborné oddelenia v rámci skupiny Kaufland, ktoré sú poverené starostlivosťou o webstránku www.kaufland.sk a o zákaznícke kontá Kaufland. Pokiaľ spoločnosť Adobe Systems GmbH alebo ďalší technický poskytovatelia služieb získajú prístup k vašim osobným údajom z dôvodu nevyhnutnosti poskytnutia odbornej podpory, bude s nimi uzatvorená zmluva o spracúvaní údajov z poverenia v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ.

8.2 Retargeting prostredníctvom technológie Criteo

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti  Criteo. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Criteo pozostáva v opakovanom rozpoznaní bývalého návštevníka stránok zákazníkov spoločnosti Criteo (webstránky, aplikácie a newsletter) za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Criteo používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností.

Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Criteo môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.8 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi spoločnosti Criteo, budú informácie z permanentného súboru Cookie spoločnosti Criteo načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

8.3 Nástroj Google Conversion Tool

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Táto webstránka používa okrem toho nástroj Google Conversion Tool za účelom pseudonymnej internej analýzy úspešnosti  zobrazenej reklamy. Pokiaľ sa na našu webstránku dostanete skrz kliknutie na tam zobrazenú reklamu Kauflandu (textová reklama, reklamný banner), bude prostredníctvom tam umiestneného reklamného banneru vo vašom internetovom prehliadači uložený súbor Cookie. Pokiaľ bol predmetný reklamný banner súčasťou reklamnej kampane spoločnosti Google, vytvorí Google príslušný súbor Cookie pri kliknutí na reklamný banner. Tak ako náš konverzný partner, rovnako aj Kaufland, môže následne vidieť, aké iné internetové stránky ste navštívili. V tejto súvislosti nezhromažďujeme ani nezískavame žiadne údaje, na základe ktorých by bolo možné vás osobne identifikovať. Informácie získané pomocou Conversion Trackings slúžia výlučne na účely štatistického vyhodnocovania úspešnosti a využívania našich reklamných kampaní. Tieto súbory Cookies strácajú platnosť po uplynutí doby 30 dní.

Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Pokiaľ sa na tejto analýze nechcete zúčastniť, môžete prostredníctvom nastavení vášho internetového prehliadača ukladanie súborov Cookies deaktivovať alebo cez tento odkaz (alebo nižšie v bode 8.8 týchto zásad) podať námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Informácia, že ste sa ako anonymný návštevník stránky na našu webstránku dostali prostredníctvom reklamného banneru Kaufland, bude načítaná z vášho súboru Cookie a spracúvaná Kauflandom a naším konverzným partnerom (napr. Google) na anonymnom základe. Vaše osobné údaje nebudú postúpené na tretiu stranu.

8.4 Reklamná sieť Google Display

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame okrem toho technológie pre tzv. Remarketing od spoločnosti Google. Za týmto účelom vytvárame súbory Cookies, aby sme váš počítač opätovne rozpoznali na iných webstránkach, ktoré sa podieľajú na reklamnej sieti Google Display, a to na základe protokolovaných údajov (návšteva našej webstránky vrátane dátumu a času návštevy, prednostne používaný jazyk, typ internetového prehliadača a operačného systému) a aby sa vám na týchto stránkach zobrazovali reklamy ušité na mieru podľa vašich predpokladaných záujmov. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností.

Kategórie, na základe ktorých vám je prostredníctvom tejto technológie zobrazovaná reklama založená na vašich záujmoch v rámci celej reklamnej siete Google Display - si môžete pozrieť a prispôsobiť (pridať alebo odstrániť záujmy) prostredníctvom „Nastavenia reklám“ na stránke spoločnosti Google. Prostredníctvom tohto nástroja môžete namietať používanie súborov Cookies na účely reklamy prispôsobenej vašim záujmom v reklamnej sieti Google Display ako takej, ak si stiahnete a nainštalujete plugin na deaktiváciu používania súborov Cookies do vášho internetového prehliadača. Ďalšie informácie k personalizovanému zobrazovaniu reklamy prostredníctvom Googlu nájdete tiež tu.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky na internete, ktorých poskytovatelia poskytli svoje reklamné plochy reklamnej sieti Google Display, budú informácie zo súboru Cookie poskytovateľom tejto webstránky automaticky načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe vašich predpokladaných záujmov. Tieto informácie o dočasnom anonymnom vyhodnotení nebudú uchovávané prevádzkovateľmi iných webstránok.

8.5 Nástroj Bing Conversion Tool

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Táto webstránka používa okrem toho analytickú službu Bing Conversion Tracking od spoločnosti Microsoft Corporation (One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399) za účelom merania úspešnosti ďalších reklamných činností. Za týmto účelom bude zo strany spoločnosti Microsoft vytvorený vo vašom počítači súbor Cookie vždy, keď sa na našu webstránku dostanete prostredníctvom reklamy reklamnej siete Microsoft.  Tieto súbory Cookies strácajú po 30 dňoch platnosť a neslúžia na účely vašej osobnej identifikácie. Prostredníctvom nástroja Bing Conversion Tracking dokážeme my a Microsoft rozpoznať, že niekto klikol na reklamu v rámci reklamnej siete Microsoft, na základe čoho bol presmerovaný na našu webstránku. Nedokážeme však vidieť, aké iné webstránky ste navštívili. Údaje získané prostredníctvom nástroja Bing Conversion Tracking slúžia výlučne na účely štatistického vyhodnocovania úspešnosti a využívania našich reklamných kampaní. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa.

Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností.

Pokiaľ sa nechcete zúčastňovať na Bing Conversion Tracking, môžete odmietnuť uloženie súboru Cookie, ktorý je nevyhnutný pre túto službu – prostredníctvom nastavenia vášho internetového prehliadača, ktorý automatické ukladanie súborov Cookies deaktivuje. Za týmto účelom musíte kliknúť len na nasledujúci odkaz (alebo nižšie v bode 8.8 týchto zásad) a po otvorení príslušnej stránky potvrdiť vašu námietku. Ďalšie informácie a možnosti nastavení reklamy zo strany spoločnosti Microsoftu nájdete tu.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Informácia o tom, že ste sa ako anonymný návštevník stránky na našu webstránku dostali prostredníctvom reklamného banneru Kaufland, bude načítaná z vášho súboru Cookie a spracúvaná Kauflandom a Microsoftom na anonymnom základe. Vaše osobné údaje nebudú postúpené na tretiu stranu.

8.6 Služba Facebook Conversion Technologie

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame služby „Facebook Conversion Pixel“ a „Facebook Remarketing“. Na základe služby Facebook Conversion Pixels dokážeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku, na základe čoho bol presmerovaný na našu webstránku. Nedokážeme však vidieť, aké iné webstránky ste navštívili. Údaje získané prostredníctvom služby Facebook Conversion Pixel slúžia výlučne na účely štatistického vyhodnocovania úspešnosti a využívania našich reklamných kampaní. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Prostredníctvom služby Facebook Remarketing Technologie môžu byť užívatelia, ktorí navštívili naše webstránky,  opätovne oslovovaní prostredníctvom cielenej reklamy na stránkach Facebooku. Kaufland nezhromažďuje ani nezískava v tejto súvislosti žiadne informácie, ktorým užívateľom Facebooku bola takáto cielená reklama skutočne zobrazená. Identifikácia konkrétneho užívateľa rovnako z našej strany nie je možná.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kedykoľvek môžete takéto spracúvanie údajov namietať. Za týmto účelom musíte len kliknúť na nasledujúci odkaz (alebo nižšie v bode 8.8 týchto zásad) a po otvorení príslušnej stránky potvrdiť vašu námietku.

Bližšie informácie o účeloch a rozsahu získavania a spracúvania vašich osobných údajov prostredníctvom Facebooku, ako aj možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia na Facebooku nájdete vo Facebook Datenrichtlinie. Prostredníctvom Digital Advertising Alliance v USA, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanade resp. cez European Interactive Digital Advertising Alliance v Európe resp. prostredníctvom nastavení vášho koncového zariadenia, ich môžete deaktivovať tak, aby vám nebola zobrazovaná cielená reklama zo strany Facebooku a iných podieľajúcich sa spoločností.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Na základe služby Facebook Conversion Pixels dokážeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku, na základe čoho bol presmerovaný na našu webstránku. Informácie vytvorené prostredníctvom súboru Cookie a/alebo grafiky o používaní našej webstránky sú prenášané na servery spoločnosti Facebook v USA, kde sú uchovávané. Facebook používa takto získané informácie za účelom vyhodnocovania správania užívateľov s ohľadom na Facebook reklamu. Facebook môže tieto údaje prípadne aj ďalej prenášať na tretie strany, pokiaľ mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov alebo tretia strana pre Facebook spracúva osobné údaje na základe poverenia. Vaša IP-adresa nebude spájaná zo strany Facebooku s inými údajmi uchovávanými Facebookom.

8.7 Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania súborov Cookies: Tzv. Session Cookies budú po ukončení prehliadania (zatvorení internetového prehliadača) vymazané. Permanentné súbory Cookies zostávajú uložené vo vašom internetovom prehliadači až do ich manuálneho vymazania.

8.8 Prehľad všetkých práv namietať

Nižšie uvedené analytické nástroje a nástroje pre tzv. tracking v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ sú prepojené s našou webstránkou. Ich použitie môžete namietať kliknutím na príslušné odkazy uvedené v tabuľke.

Poskytovateľ služby: Adobe Webtracking System; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: Retargeting via Critea, Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: Google Conversion Tool; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: Google-Display-Werbenetzwerk; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: Bing Conversion Tool; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: Facebook Conversion Technologie; Odkaz na možnosť namietať


9. K-Online-Feedback

Dlhodobá anketa K-Online-Feedback je realizovaná prostredníctvom spoločnosti MaritzCX GmbH na základe poverenia Kauflandu. V rámci dotazníka nebudú spracúvané žiadne osobné údaje. Vaše odpovede sú preto spracúvané anonymným a dôverným spôsobom. V tejto súvislosti budú dodržané všetky platné právne predpisy pre oblasť ochrany osobných údajov a vaše údaje nebudú použité na žiadne reklamné a marketingové účely.

10. Napojené YouTube videá

Na niektorých našich webstránkach alebo čiastočne aj na hlavnej stránke www.kaufland.sk môžu byť umiestnené video súbory prostredníctvom prehrávača služby YouTube. Pokiaľ video spustíte, dostanete sa prostredníctvom prehrávača priamo na stránku www.youtube.com  patriacej spoločnosti Google Inc. Ako Kaufland nemáme žiadny dosah na rozsah spracúvaných údajov ani na spôsob, akým s nimi bude zaobchádzané zo strany spoločnosti Google Inc. V tejto súvislosti nesie výlučnú zodpovednosť spoločnosť Google Inc. Bližšie informácie ohľadne zaobchádzania s vašimi údajmi zo strany spoločnosti Google Inc. nájdete pod nasledujúcim odkazom: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

11. Šifrovanie

Kaufland prijíma rôznorodé technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme v čo najvyššej možnej miere chránili vaše údaje pred možnými nežiaducimi prístupmi. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia sme zaviedli aj šifrovacie procesy. Vami poskytnuté údaje budú prenášané a ich pravosť overovaná v zašifrovanej forme prostredníctvom protokolu SSL (tzv. Secure Socket Layer), aby sa zabránilo ich zneužitiu tretími stranami. Uvedené si môžete všimnúť v stavovom riadku vášho prehliadača, kde je viditeľný symbol zamknutého zámku a cieľová adresa začína v tvare „https....“.

12. Práva dotknutej osoby

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máte právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom uchovávaným k vašej osobe.

Súčasne máte pri splnení zákonných predpokladov právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia EÚ), právo na vymazanie vašich osobných údajov (čl. 17 Nariadenia EÚ)  a na obmedzenie ich spracúvania (čl. 18 Nariadenia EÚ).

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží vám právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

13. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance
Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
E-mail:  dataprotection@kaufland.sk