https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/slo/69/90/Asset_3346990.jpg

Nestačí len rozprávať, rozhodujú činy!

Vieme to aj my v spoločnosti Kaufland, kde v rámci svojej stratégie spoločenskej
zodpovednosti pomáhame viacerými dobrými skutkami.

Tlačové správy

Čo máme nové?

  1. Stiahnutie výrobku z predaja (Bratislava, 14. 01. 2018)
  2. Kaufland daroval na projekt miniTrnava – mesto detí 4 959 € (Trnava, 10.12.2018)
  3. Kaufland daroval Nízkoprahovému centru Prerod 5743 € (Ružomberok, 13.12.2018)
  4. Kaufland daroval Nemocnici v Považskej Bystrici 4269 € (Považská Bystrica, 13.12.2018)