Nestačí len rozprávať, rozhodujú činy!

Vieme to aj my v spoločnosti Kaufland, kde v rámci svojej stratégie spoločenskej
zodpovednosti pomáhame viacerými dobrými skutkami.

Tlačové správy

Čo máme nové?

  1. V Kauflande opäť nadpriemerne porastú mzdy (Bratislava, 19. 03. 2019)
  2. Stiahnutie výrobku z predaja (Bratislava, 20. 02. 2019)
  3. Stiahnutie výrobku z predaja (Bratislava, 14. 01. 2018)
  4. Kaufland daroval na projekt miniTrnava – mesto detí 4 959 € (Trnava, 10.12.2018)