Podnikové zásady a tímová kultúra

Podnikové zásady a tímová kultúra
Fotografia rúk rôznych ľudí

Pridajte sa k medzinárodnej obchodnej spoločnosti, ktorá vsádza na výkon, dynamiku a férovosť. To sú hodnoty, ktorými sa riadime a ktoré nás motivujú. Na nich staviame svoje zásady vedenia a s ich pomocou uskutočňujeme dôležité zmeny a dosahujeme vytýčených cieľov.  

Naše firemné hodnoty

Naše firemné hodnoty ako základ

Naše firemné hodnoty formujú naše správanie. Sú to hodnoty, ktoré každý deň usmerňujú naše vnímanie, naše rozhodnutia a naše konanie. Poukazujú na to, čo je pre nás dôležité a čo nás motivuje.

Výkon

Náš úspech je založený na našom výkone. Vyžaduje si činy, cieľavedomosť, odvahu a zanietenosť. Platí to pre každého jednotlivca a aj pre celý tím.

Dynamika

Dynamika je sila, pomocou ktorej zlepšujeme dobré a vytvárame nové. Vyžaduje si ochotu a schopnosť meniť sa, ako aj odhodlanie preberať zodpovednosť. V tom je naša sila pri realizácii.

Férovosť

Férovosť je založená na uznaní a rešpekte. Je významným pilierom našej spolupráce založenej na vzájomnej dôvere. Pomocou nej dosahujeme dôsledne naše ciele.

Naše zásady vedenia

Naše nové zásady vedenia "Ruku na to"

Vedenie ľudí je kľúčovou úlohou všetkých vedúcich pracovníkov a je súčasťou každodenných povinností. My v Kauflande ťaháme všetci za jeden povraz, bez ohľadu na hranice tímov a pracovného zaradenia. To zabezpečuje, že všetci navzájom spolupracujú. My, ako vedúci pracovníci, si uvedomujeme, že sme súčasťou tímu a prvoradý je spoločný úspech. Dodržiavanie týchto zásad je pre nás záväzné.

Jasne komunikovať & udávať smer

Komunikácia v Kauflande zodpovedá nášmu obchodnému modelu - je jednoduchá a priama. Komunikujeme jasne, ku konfliktom pristupujeme koštruktívne, riešime ich vždy otvorene a včas.

Komunikujeme z očí do očí na jednej úrovni. Našim zamestnancom poskytujeme včas všetky informácie a údaje relevantné pre plnenie ich úloh v štruktúrovanej forme, čím zabezpečujeme efektivitu. Rozhodujeme dôsledne a transparentne.

V prípade potreby vysvetlíme dôvody našich rozhodnutí a zabezpečíme porozumenie súvislostiam. Rešpektujeme zamestnancov, ktorí majú odvahu klásť otázky aj v prípade, ak vyjadrujú kritiku. Odpovedi venujeme náležitú pozornosť a pomôžeme zamestnancovi zorientovať sa a zabezpečíme porozumenie.

Rozvíjať zamestnancov & objavovať potenciál

Naša výkonnosť je rozhodujúcim faktorom pre úspech celej firmy. Preto je úlohou každého vedúceho pracovníka rozvíjať potenciál svojich zamestnancov. Sila našich zamestnancov a ich rozvoj vo všetkých oblastiach našej spoločnosti sú meradlom nášho úspechu.

Rozvíjame a podporujeme našich zamestnancov a umožňujeme im rásť. Zároveň požadujeme, aby každý angažovane plnil svoje úlohy. Vieme, aké dôležité je pre našich zamestnancov uznanie. Vytvárame prostredie, v ktorom sa za výkon
a angažovanosť poskytuje uznanie, ktoré zamestnancov Kauflandu motivuje podať ten najlepší výkon.

Naši zamestnanci majú právo vedieť, ako sú hodnotení. Preto im včas poskytujeme konštruktívnu a oceňujúcu spätnú väzbu. Spätnú väzbu však neposkytujeme len my. vyžadujeme ju takisto pravidelne aj od našich zamestnancov. Uvedomujeme
si totiž, že dobré vedenie si vždy vyžaduje aj reflexiu vlastného správania.

Byť výkonný & vytvárať dynamiku

Neprestávajme sa zlepšovať. Dôsledne posudzujeme aktuálne riešenia a iniciujeme potrebné zmeny. vytvárame dynamiku, ktorá cielene robí z dobrého lepšie. To, čo už najlepším riešením je, ponechávame. Tie najlepšie riešenia ponecháme. Náš obchodný model si vyžaduje jednoduché a efektívne riešenia.

My, ako vedúci pracovníci, dbáme na to, aby postupy a optmalizácie mali v každodenných procesoch príslušnú štruktúru. Dodržiavaním zadefinovaných procesov dokážeme vo všetkých karjinách zaručiť rovnako vysoký štandard,
zároveň sa však vieme flexibilne prispôsobiť aktuálnym podmienkam.

Sme zodpovední za náš tím, ktorého sme zároveň súčasťou. Okrem toho sme zodpovední aj za spoluprácu medzi ostatnými tímami. Pri plnení svojich povinností nezabúdame, že sa podieľame na úspechu celej firmy.

Jednať férovo & vytvárať dôveru

Ako vedúci pracovníci si ceníme druhých a jednáme bez predsudkov. Rešpektujeme osobnosť našich zamestnancov a ich schopnosti. Rešpekt voči iným očakávame aj od našich zamestnancov.

Dôverujeme našim zamestnancom, že zvládnu zodpovednosť, ktorú so sebou prináša ich práca. Kontrola, ktorá nám pomáha neustále zlepšovať, je nástrojom podpory, nie prejavom nedôvery. Zasadzujeme sa za takú atmosféru v tíme, v ktorej sa zamestanci neboja prichádzať s novými riešeniami. Chyby vnímame ako šancu naučiť sa niečo nové a posunúť sa vpred.

S našimi zamestnancami sme si navzájom stabilnými a spoľahlivými partnermi. Stojíme si za našimi postojmi a uzatvorené dohody dodržiavame.

Pomocou férového jednania a vytváraním vzájomnej dôvery budujeme záklay toho, aby každý z nás odovzdal Kauflandu to najlepšie.

Preberať zodpovednosť & byť vzorom

Ako vedúci zamestnanci myslíme a konáme zodpovedne, rozhodujeme sa, ako keby to bola naša vlastná firma.

So zdrojmi zaobchádzame uvedomelo. Zamestnancom dávame priestor na sebarealizáciu a vlastnú zodpovednosť. Vytvárame príležitosť na samostatné rozhodovanie, súčasne však definujeme jasné hranice kompetencií.

Ako vedúci zamestnanci máme veľký vplyv na nás tím, preto sme pri všetkom, čo robíme, dobrým príkladom. Do popredia vždy dávame výkon tímu. Jednáme suverénne a súčasne zdržanlivo. Sme vzorom.

Naše firemné zásady

Za tým si stojíme

Dodržiavanie podnikových zásad je našou kľúčovou úlohou: čestnosť a rešpekt v styku so zákazníkmi, spolupracovníkmi a partnermi. Pretože len spoločne môžeme dosiahnuť naše ciele. Našou prioritou je neustále sa zlepšovať. Tak je to zakotvené aj v našej základnej téze: „Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý.“

Podnikové zásady tvoria podstatnú časť našej každodennej práce. Sú to kolektívne etické normy a princípy, ktoré usmerňujú činnosť každého zamestnanca.

 • Konáme v prospech spokojnosti zákazníka
 • Vždy lepší pomer ceny a výkonu určuje našu pozíciu na trhu
 • Rastieme prostredníctvom expanzie a neustálych zlepšení v našich filiálkach
 • Ako spoločnosť založená na filiálkách pracujeme systémovo
 • Krátke rozhodovacie procesy a jednoduché pracovné postupy zabezpečujú náš úspech
 • Riadime sa platným právom a internými predpismi
 • Pri každodennej práci preberáme ekonomickú, sociálnu a ekologickú zodpovednosť
 • Našou zásadou je férovosť voči každému
 • Navzájom sa rešpektujeme a podporujeme
 • Dodržiavame dohody a navzájom si dôverujeme
 • Pochvala, uznanie a schopnosť prijať kritiku sú každý deň predpokladom dobrej vnútrofiremnej atmosféry
 • Obklopujeme sa "silnými" pracovníkmi – zastupiteľnosť je vo všetkých oblastich zabezpečená

Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Ocenenia
Ocenenia

Nielen zákazníci, ale aj odborníci z národného aj medzinárodného prostredia ocenili našu spoločnosť v rôznych kategóriách. Prečítajte si viac o oceneniach, ktoré sme získali!

Work life balance
Otec s dcérou na prechádzke v prírode

Samozrejmosťou je pre nás, ako dynamického a angažovaného zamestnávateľa, rovnaký prístup k našim zamestnancom. Ponúkame pracovné prostredie, ktoré všetkým zamestnancom preukazuje rešpekt a dáva rovnaké šance na osobný a profesijný rozvoj.

Zamest-
nanci
Zamestnanci

Kompetencia a motivácia našich zamestnancov je našou najväčšou hodnotou. Ako spoločnosť sme zodpovední za našich zamestnancov.