Vitajte na našej stránke k dodržiavaniu predpisov (Compliance)

Zákonné a etické normy zohrávajú v spoločnosti Kaufland dôležitú úlohu. Tvoria pilier našej integrity a určujú naše konanie – nielen v rámci samotnej spoločnosti, ale aj voči zákazníkom a dodávateľom.

Od každého jedného zamestnanca sa vyžaduje dodržiavanie týchto noriem. Ak si teda všimneš akékoľvek porušenia predpisov alebo máš otázky týkajúce sa našich smerníc o dodržiavaní predpisov (compliance), neváhaj nás kontaktovať.

Nižšie nájdeš všetky dôležité informácie.

Druhy oznámení

Aký druh informácií môžem oznámiť?

Môžeš oznámiť akékoľvek podozrenie na skutočné alebo potenciálne porušenie práva. To sa týka porušení v spoločnosti Kaufland, ale aj u našich obchodných partnerov, predovšetkým:

Porušenia ľudských práv

Patrí sem napr. nerešpektovanie noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zákonnej minimálnej mzdy, slobody združovania a nerovného zaobchádzania.

 

Trestné činy

Patria sem úmyselné trestné činy (napr. korupcia, krádež, podvod, legalizácia príjmu z trestnej činnosti).

Porušenia environmentálnych noriem

Patrí sem napr. znečistenie pôdy, vody a ovzdušia, ako aj nesprávne zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

Porušenia predpisov o bezpečnosti potravín

Patria sem napr. porušenia hygienických predpisov, ako aj nesprávne označovanie výrobkov, dátumov minimálnej trvanlivosti alebo ohrozenie zdravia spôsobené výrobkami.

Súkromné záležitosti

Informácie o súkromných záležitostiach, ktoré sa netýkajú žiadnych z vyššie uvedených porušení, budú po konzultácii s tebou postúpené príslušnému Personálnemu dôverníkovi, resp. budeš odkázaný na Personálneho dôverníka. Patria sem o. i. stres, závislosť alebo problémy v tvojom tíme.


Ochrana

Ako som chránený ako oznamovateľ?

Pre spoločnosť Kaufland je dôvernosť a ochrana oznamovateľa na prvom mieste. Žiaden oznamovateľ sa nemusí obávať diskriminácie. Už pred rokmi boli zavedené záväzné interné postupy, ktoré platia pre všetkých oznamovateľov a dokonca prekračujú zákonné požiadavky:

  • Oznámenia prijímajú zamestnanci odborného oddelenia Právo a Compliance
  • S každým oznámením sa zaobchádza starostlivo, dôverne a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov
  • Oznámenie je možné podať aj anonymne
  • V záujme tvojej  ochrany ako oznamovateľa nie je prípustné odhalenie tvojej totožnosti
  • V zásade sú zúčastnené len nevyhnutné osoby a zdieľajú sa iba tie informácie, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre prešetrenie oznámenia a sú prípustné podľa právnych predpisov.

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Zákon o ochrane oznamovateľov upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane oznamovateľov (napr. zriadenie vnútorného systému preverovania oznámení, zachovávanie dôvernosti, dokumentácia atď.) sú už niekoľko rokov realizované vďaka existujúcim smerniciam a implementáciám v spoločnosti Kaufland. Vnútorný systém preverovania oznámení v spoločnosti Kaufland je spravovaný zodpovednou osobou a jej tímom.

Bližšie informácie a aktuálnu Internú smernicu o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti nájdeš na personálnom oddelení.


Možnosti kontaktovania

Upozorni nás priamo

Chcel by si na niečo upozorniť alebo oznámiť porušenie pravidiel? V tom prípade uprednostni naše interné spôsoby oznamovania. To nám umožňuje účinne a rýchlo napraviť porušenie.

Interné spôsoby oznamovania

Tvoje oznámenie radi objasníme. Ponúkame ti rôzne možnosti kontaktovania, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne a niektoré aj anonymne.

Oznamovanie online – možné aj anonymne 24/7!

Systém spravuje nezávislý prevádzkovateľ; IP adresy ani metaúdaje sa neukladajú. Spätná identifikácia údajov je preto vylúčená. V prípade anonymného nahlásenia si môžeš v záujme ďalšej komunikácie vytvoriť anonymný poštový priečinok. Vďaka tomu ti kolegovia z oddelenia Compliance môžu položiť otázky a vymieňať si ďalšie informácie.

Oddelenie Compliance

Môžeš sa tiež s dôverou obrátiť priamo na kolegov z oddelenia Compliance. To je najrýchlejší spôsob podávania oznámení. Spoj sa s nimi na adrese: compliance@kaufland.sk

Externé spôsoby podávania oznámení

Môžeš kontaktovať aj orgány príslušné na prijatie oznámenia. Patrí medzi nich Úrad na ochranu oznamovateľov, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte (ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou) alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie (napr. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)). V prípade závažného porušenia je iniciované štandardné úradné prešetrenie.

Prosím vezmi do úvahy, že interné oznámenie spoločnosti Kaufland je často vhodnejšie v záujme čo najrýchlejšieho zastavenia porušenia.


Proces

Čo sa stane s mojím oznámením?

1

Príjem

Svoje oznámenie môžete zaslať prostredníctvom vyššie uvedených možností kontaktovania.

2

Potvrdenie

Oddelenie Compliance potvrdí prijatie vašej informácie do siedmich dní.

3

Prešetrenie

Kolegovia zodpovední za Compliance prešetria skutkový stav a zhromaždia ďalšie údaje a informácie – aj od teba ako oznamovateľa.

Upozornenie: V prípade otázok ťa môžeme kontaktovať iba vtedy, ak uvedieš svoje kontaktné údaje alebo si vytvoríš anonymný poštový priečinok v online oznamovacom systéme.

4

Spätná väzba a hľadanie riešení

Ak sa tvoje oznámenie potvrdí, je vypracované a implementované riešenie. Spätnú väzbu dostaneš najneskôr do 90 dní – a to aj v prípade, ak bude objasňovanie skutkového stavu stále prebiehať. Ak je to možné a s ohľadom na právne predpisy prípustné, dozvieš sa, aké opatrenia boli alebo ešte len budú prijaté v reakcii na túto skutočnosť.

Celý proces je zdokumentovaný v súlade s právnymi predpismi – od nahlásenia až po prešetrenie. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdeš vo všeobecných vyhláseniach o ochrane osobných údajov pre zamestnancov.