Kaufland v súčasnosti zrecykluje takmer všetok odpad, čo vytvorí. Na Slovensku ide o unikát.

Bratislava, 08.08.2023

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bežná slovenská domácnosť vytriedi približne 50 percent odpadu, firmy okolo 60 percent. Zvyšok končí na skládkach alebo v spaľovni. Aby sa situácia zlepšila, Slovenská republika sa zaviazala dosiahnuť 75 percentnú mieru vytriedenia do konca roka 2030. Spoločnosť Kaufland na Slovensku ide vo vlastných plánoch ešte ďalej. Ako prvá u nás nedávno získala strieborný certifikát od renomovanej nezávislej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD. Ten potvrdil, že je lídrom na ceste k nulovému odpadu, nakoľko vďaka procesom a zamestnancom vie opätovne využiť a recyklovať v priemere až 94 percent vlastného vyprodukovaného odpadu.

Kaufland v súčasnosti zrecykluje takmer všetok odpad, čo vytvorí. Na Slovensku ide o unikát.
Kaufland v súčasnosti zrecykluje takmer všetok odpad, čo vytvorí. Na Slovensku ide o unikát.

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bežná slovenská domácnosť vytriedi približne 50 percent odpadu, firmy okolo 60 percent. Zvyšok končí na skládkach alebo v spaľovni. Aby sa situácia zlepšila, Slovenská republika sa zaviazala dosiahnuť 75 percentnú mieru vytriedenia do konca roka 2030. Spoločnosť Kaufland na Slovensku ide vo vlastných plánoch ešte ďalej. Ako prvá u nás nedávno získala strieborný certifikát od renomovanej nezávislej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD. Ten potvrdil, že je lídrom na ceste k nulovému odpadu, nakoľko vďaka procesom a zamestnancom vie opätovne využiť a recyklovať v priemere až 94 percent vlastného vyprodukovaného odpadu.

Kaufland sa tak stal prvou a zatiaľ jedinou maloobchodnou spoločnosťou na Slovensku, ktorej sa túto úroveň podarilo dosiahnuť a potvrdiť aj externým auditom. „Z hľadiska triedenia a znižovania objemu odpadu je to prvý dôležitý míľnik na ceste k nulovému odpadu. Ide o náš vlastný záväzok voči planéte,“ vysvetľuje Gabriel Čuka, riaditeľ prevádzky a Supply Chain Management, Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Získaniu certifikátu TÜV SÜD podľa normy DIN SPEC 91436 predchádzali dvojročné prípravy, vrátane dvoch interných auditov narábania s odpadom. „Vďaka podrobnej analýze v predajniach a logistickom sklade v Ilave sme získali na úvod detailný prehľad o množstve a type odpadu, ktorý vzniká pri našej obchodnej činnosti. Zároveň sme hľadali nové možnosti, ako už vzniknutý odpad vytriediť efektívnejšie a spôsoby, ako zabrániť jeho ďalšiemu vzniku. Opatrenia, ktoré sme zaviedli, nám umožnili dosiahnuť pozitívnu mieru zhodnocovania odpadov v priemere vo výške 94 % a stať sa tak vzorom pre ďalšie spoločnosti, a to nielen na Slovensku,“ dodáva Gabriel Čuka.

"Počas auditu sme overili, ako Kaufland identifikuje externé a interné faktory, ktoré sú kľúčové pre systém nakladania s odpadom a recyklovateľnými materiálmi. Zameriavali sme sa na podmienky infraštruktúry pre separovaný zber, skladovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Dôkladne sme preverili plnenie požiadaviek normy a legislatívy týkajúcej sa oblasti odpadového hospodárstva. Počas fyzickej obhliadky sme preskúmali miesta, kde sa odpady zhromažďujú, ich označovanie, vizualizáciu a spôsoby evidencie. Celkovo môžeme povedať, že spoločnosť Kaufland si plní svoje záväzky a vykonáva dôležitú prácu pri dosahovaní svojej vízie bezodpadového hospodárstva,“ potvrdila Ing. Katarína Oravská, audítorka TÜV SÜD Slovakia.

NAJŤAŽŠÍCH JE POSLEDNÝCH 20 PERCENT

Kaufland sa ochrane životného prostredia venuje dlhodobo. Ešte pred certifikáciou dokázala spoločnosť na Slovensku separovať a recyklovať približne 80 % vlastného odpadu. Najväčší problém predstavoval komunálny odpad.  Prečo? Pretože práve ten najčastejšie končí znehodnotený na skládke alebo v spaľovni. „Ak sme chceli úspešne zabojovať s naším komunálnym odpadom, vedeli sme, že 60 percent úspechu stojí na ľuďoch, a to na aktívnom zapojení našich zamestnancov. Zvyšných 40 percent si vyžadovalo zavedenie nových procesov a inovácií,“ zdôrazňuje Gabriel Čuka.

ÚSPECH VĎAKA ZAMESTNANCOM

Kaufland má na Slovensku 77 predajní a zamestnáva takmer 7 800 zamestnancov. Preto najväčšou výzvou bolo zmeniť každodenné myslenie a konanie zamestnancov, vysvetliť im úžitok celého projektu, a hlavne dosiahnuť, aby si sami uvedomili, ako môžu aj oni aktívne prispievať a byť súčasťou úspechu. „Základom bolo dôkladné triedenie každého jedného odpadu každým jedným zamestnancom, ochota vzdelávať sa, učiť sa nové procesy a vyjsť z komfortnej zóny,“ hovorí Ivan Bosák, vedúci projektu Zero Waste, Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Vzdelávanie a motivácia všetkých zamestnancov bol intenzívny proces. Jeho súčasťou bola neustála komunikácia, pravidelné stretnutia, vysvetľovania, diskusia, väčšinou priamo v predajniach, a taktiež online. „Ako firma sme sa rozhodli ísť časovo náročnejšou cestou, a to nepripraviť iba online školenia pre zamestnancov, ale ísť cestou osobných školení v každej jednej predajni a centrálnom sklade. Naši kolegovia so zamestnancami viedli aktívne rozhovory a osobne vysvetľovali nové procesy. Tento postup nám zaručil trvalé presadenie a dodržiavanie nových procesov, ako aj dlhodobý pozitívny výsledok separácie. Naši zamestnanci strávili vyše 5 500 hodín vzdelávaním sa o efektívnej recyklácii. A podarilo sa. Certifikáciu by sme nezískali bez našich zamestnancov, preto by sme sa im radi aj touto cestou poďakovali,“ uviedol Ivan Bosák.

LEPŠIE PROCESY

Na základe výsledkov vnútorného odpadového auditu dokázal reťazec nájsť viaceré efektívne a inovatívne riešenia. „Zaviedli sme do praxe niekoľko opatrení a nových postupov, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku komunálneho odpadu. Zároveň sme hľadali možnosti a spôsoby, ako recyklovať už vytriedený odpad. Všetky tieto kroky si vyžiadali investíciu bezmála 600 000 eur,“ doplnil Gabriel Čuka.

RIEŠENIA PRIAMO V PREDAJNI

Kaufland využíva viacero technológií a inovácií, ktoré mu pomáhajú efektívne triediť alebo znižovať odpad. Napríklad klasické kartónové obaly a jednorazové prepravky na ovocie a zeleninu nahradil opakovane používateľnými prepravkami EPS. Zaviedol tiež vlastné patentované sklápacie palety, ktoré ušetria až 30 % fólie. A to je len časť z riešení, ktoré reťazec úspešne používa. Nemenej dôležité  bolo zamerať sa na systematiku rozmiestnenia zberných boxov s dobre viditeľným farebným označenímDo triedenia a recyklovania sa aktívne zapojili aj koncesionári, ktorí majú prevádzky v priestoroch predajní Kaufland.

DRUHÝ ŽIVOT PRE ODPAD V KAUFLANDE

Vytriedený odpad sa odovzdáva recyklačným partnerom, ktorí mu „vdýchnu“ druhý život. Papier aj kartón končia v papierňach, kde sa z nich vyrábajú rôzne recyklované výrobky. Bioodpad sa zase využíva na výrobu bioplynu a hnojiva. Sklo a kov sa recyklujú. Drevo, napríklad europalety, ktoré sa predtým energeticky zhodnocovali, sa využívajú na výrobu podlahových krytín.                 

"Každá predajňa má obslužné pulty, na ktorých predávame čerstvé mäso, syry, mliečne a mäsové výrobky. Fólie, ktoré sa používajú ako obalový materiál na tieto potraviny, po odbalení obsahujú zvyšky potravín. Preto ich nebolo možné doteraz recyklovať a tvorili takmer 20 % nášho vyprodukovaného komunálneho odpadu.  Vďaka spolupráci so slovenským start-upom dnes dokážeme až 96 % týchto fólii vyčistiť a recyklovať,“ popisuje špeciálne projekty spoločnosti Daniel Korec, riaditeľ oblasti Suply Chain Management a logistiky.

SME NA ZAČIATKU

Dosiahnutím priemernej 94 % miery vytriedenia odpadu to rozhodne nekončí. Kaufland plánuje tohtoročný výsledok obhájiť opäť, keďže platnosť certifikátu je dvanásť mesiacov. Hoci ide o dobrovoľnú aktivitu bez finančných úľav, na jej konci stojí šetrenie prírodných zdrojov a podpora životného prostredia. „Sme na ceste k nulovému odpadu, hoci úplná nula sa, samozrejme, dosiahnuť nedá. Je to nikdy sa nekončiaci proces, v rámci ktorého neustále hľadáme možností, ako sa v oblasti nakladania s odpadmi môžeme zlepšovať.  Radi by sme boli inšpiráciou nielen pre ďalšie firmy na Slovensku, ale aj pre našich zákazníkov,“ dodáva na záver Gabriel Čuka.

No a Kaufland, samozrejme, nezabúda ani na svojich zákazníkov. Vo všetkých 77 predajniach môžu triediť použitý kuchynský olej, papier a lepenku, malé elektrospotrebiče, baterky, zálohované aj nezálohované plastové i sklenené obaly od nápojov.