Ďalší míľnik v stratégii na ochranu klímy: klimatické ciele skupiny Schwarz potvrdila iniciatíva Science Based Targets

Bratislava, 15. 11. 2021

 

Boj proti klimatickým zmenám je jednou z ústredných tém záväzku udržateľnosti spoločnosti Kaufland. V auguste 2020 sa skupina Schwarz v mene všetkých svojich spoločností pripojila k iniciatíve Science Based Targets ( (SBTi) a zadefinovala si klimatické ciele. Iniciatíva tieto ciele teraz oficiálne potvrdila.

Skupina Schwarz si dala za cieľ znížiť svoje prevádzkové emisie do roku 2030 o 55 % v porovnaní s rokom 2019. Merateľným spôsobom tak prispeje k dosiahnutiu Parížskej dohody (rámcový dohovor Organizácie Spojených národov na zmenu klímy) na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou.

Spoločnosť Kaufland, ako jedna z divízií skupiny Schwarz, tento zámer plne podporuje. Preto si  stanovila vlastné nadnárodné klimatické ciele, ktoré vychádzajú z metodiky SBTi a prispievajú k dosiahnutiu cieľa celej skupiny. Hlavnými princípmi klimatickej stratégie maloobchodného reťazca je v prvom rade emisiám predchádzať, následne ich znižovať a nevyhnutne vyprodukované emisie, ktoré sa v súčasnosti znížiť nedajú, kompenzovať medzinárodne uznávanými a certifikovanými projektmi na ochranu klímy.

 

 

Kaufland si stanovil tieto klimatické ciele:

• Znížiť do roku 2030 emisie z vlastnej prevádzkovej činnosti o  80 % (v porovnaní s rokom 2019) - v súlade s cieľom Parížskej klimatickej dohody.

• Naďalej využívať len 100 % zelenú elektrinu z obnoviteľných zdrojov, a to vo všetkých predajniach, logistickom centre a na centrále.

• Dosiahnuť klimatickú neutralitu* najneskôr do roku 2025, pokiaľ ide o prevádzkové emisie (Scope1 & 2).

• Motivovať svojich dodávateľov k znižovaniu emisií, nakoľko významnú časť uhlíkovej stopy reťazca tvorí výroba a preprava produktov. Dodávatelia, ktorí sú zodpovední za 80 % emisií, ktoré priamo súvisia s výrobou produktov (Scope 3), by si mali do roku 2026 stanoviť svoje vlastné klimatické ciele.  

Ďalšie informácie o našej klimatickej stratégii a opatreniach nájdete na našej webovej stránke Naše kroky k ochrane klímy | Kaufland.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Tlačové informácie a hovorca
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava